Skyltansvar och beställning

Beställningsprocessen ser olika ut beroende på vem som äger fastigheten.

Fastigheter som ägs eller hyrs av Huddinge Samhällsfastigheter

Beställningsprocess

Kontakta fastighetsvärden Huddinge samhällsfastigheter (HUSF)

för din fastighet, de hanterar alla frågor på objektsnivå inklusive skyltar.

HUSF söker bygglov (så kallat skyltlov) när så krävs. Beställ original via kommunens upphandlade fullservicebyrå för kommunikation (information finns på kommunens intranät)  och se över lämplig skylttyp och placering. Originalet skickas till kommunikationssektionen för slutgodkännande. HUSF ansvarar sedan för att skyltarna produceras och sätts upp.

Kostnader vid produktion av skyltar

  • Vid nybyggnation står projektet (det vill säga HUSF) för samtliga kostnader för de skyltar som ska produceras.
  • Vid nyskyltning eller omskyltning i befintlig byggnad står verksamheten för samtliga kostnader.

Frågor eller rådgivning

Om du behöver råd eller instruktioner angående en skylts placering, storlek, belysning etcetera kontaktar du din fastighetsvärd.

Behöver du råd angående skyltens grafiska utformning får du hjälp av kommunens upphandlade fullservicebyrå för kommunikation eller av kommunikationssektionen.

Fastigheter som inte ägs av Huddinge Samhällsfastigheter

Om fastigheten inte ägs av Huddinge Samhällsfastigheter ska fastighetsägaren kontaktas direkt för information om ansvarsfördelning relaterat till skyltar, såväl för nyproduktion som för omskyltning. Detta regleras i varje enskilt hyresavtal. Om du är osäker på vem fastighetsägaren är, kontakta din förvaltningslokalstrateg.

Lagar och regler

Flera lagar och regler reglerar var och hur man får skylta. Det är bland annat väglagen, vägmärkesförordningen, naturvårdslagen, plan- och bygglagen samt allmänna ordningsstadgan. Tänk därför på vad som gäller för den aktuella skyltningen.

Uppdaterad 7 december 2022

Var informationen till din hjälp?