Förskolan Balingsnäs

Om oss

Förskolan Balingsnäs är en kommunal förskola och ingår i Sjödalens förskolor tillsammans med Albatrossen, Entitan, Sörskogen, Sagoskogen och Äpplet. 

Förskolan består av ett fristående hus som är omgivet av en stor gård med sandlådor, gräsmattor och ett skogsområde med bergsknallar där barnen får möjlighet att utveckla sin fantasi. Vi går regelbundet till skogen som ligger alldeles runt knuten.

Våra avdelningar

Förskolan har fyra åldersintegrerade avdelningar. Granen, Tallen, Björken och Eken. Vår beprövade erfarenhet visar oss vikten av att inte begränsa barns vetgirighet utifrån normativa föreställningar om ålder. Därför har alla avdelningar åldersintegrerade barngrupper med 18-20 barn i åldrarna 1-5 år. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn oavsett ålder. Vi vet att barn lär av varandra med pedagoger som goda förebilder.

För att ge barn och pedagoger många tillfällen till möten under dagen ser vi förskolan som en helhet och har ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi har en stor gård där barnen får utlopp för sin fantasi.

Vision

Vår vision är att alltid erbjuda barn och föräldrar en rolig, lärorik och trygg miljö, där positiva barn och vuxna känner samhörighet och delaktighet där vi tar ta tillvara barnens glädje och lust till det livslånga lärandet genom att erbjuda en inbjudande och utmanande pedagogisk miljö.

Introduktion till förskolan

Grunden till ett bra samarbete mellan förskola och hem lägger vi i samband med introduktionen då föräldrarna deltar tillsammans med sitt barn i förskolans verksamhet. Introduktionsperioden då föräldrarna är med på förskolan är individuell och utgår alltid från barnets behov och i samråd mellan pedagoger och vårdnadshavare. Under introduktionsperioden som pågår under två veckor vistas barnen på förskolan mellan kl. 09.00-15.00.

Maten på förskolan

Vi har en egen kock på förskolan som lagar mat från grunden. Vi följer Huddinge Kommuns matsedel för förskolan och alla måltider är näringsberäknade enligt kommunens kostkonsulent. Huddinge kommun har som mål att andelen ekologiska livsmedel ska vara 50% år 2020.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. 

Förskolan är stängd under fyra veckor under sommaren och då är förskolan Albatrossen öppen.

Fyra dagar per år är förskolan stängd för studiedagar.

Dokument


Så här arbetar vi

Vi arbetar aktivt med vårt eget förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen. Vi ger varandra feedback och för ständiga diskussioner kring värdegrundsfrågor. Vi arbetar med genus, jämställdhet och normkritiskt förhållningssätt; alla barn ska ges samma möjligheter att utveckla sina intressen och förmågor utan att begränsas av normativa förväntningar.

Vårt arbete utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö-98/10) och Huddinge Kommuns måldokument. Vi har ett temainriktat arbetssätt där vi ser och tar vara på lärandet i alla situationer under dagen. I vårt gemensamma tema får barnen grundläggande kunskaper i språk, matematik, naturkunskap och teknik utifrån ett forskande arbetssätt. Vi arbetar med att ge barnen verktyg för att lära känna och kunna hantera sina känslor genom att hjälpa dem att sätta ord på dessa.

Vårt lek- och lärandematerial är noga utvalt så att det är lärorikt och inspirerande för barnens fantasi och skaparlust. Materialet är placerat i barnens höjd så att de ser vad som erbjuds samt själva kan ta fram materialet de vill arbeta med.

Vi har ett tillåtande arbetssätt där vi tar vara på barnens idéer och tankar och verksamheten är anpassad efter barnens behov vilket gör att barnen har stort inflytande över sin dag på förskolan.

För att barnen ska kunna följa sin egen utveckling och sitt eget lärande använder vi pedagogisk dokumentation som verktyg. Varje barn har en egen dokumentationspärm.

Vi inom Sjödalens förskolor arbetar för en likvärdig förskola där barnen får samma förutsättningar för trygghet och lärande oavsett vilken av våra förskolor de går på. Detta uppnår vi bland annat genom att personal inom Sjödalens förskolor får samma kompetensutveckling och att vi har ett gemensamt tema där vi kan utbyta erfarenheter och idéer kring arbetet. Vi utbyter även kunskaper och erfarenheter i olika nätverk, för förskollärare, barnskötare, kokerskor och städerskor.

Vi arbetar aktivt med vårt eget förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen, vi ger varandra feedback på vårt bemötande och för ständiga diskussioner kring värdegrundsfrågor. Grunden för en bra föräldrasamverkan lägger vi i samband med inskolningen då föräldrarna är delaktiga i förskolans verksamhet under hela dagar den första veckan.

Pedagogisk dokumentation

För att få syn på hur vår verksamhet tar hänsyn till och anpassas till alla barns behov och förmågor använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Genom den och systematiska utvecklingssamtal får barn och vårdnadshavare möjlighet att reflektera över och se det enskilda barnets lärande.


Föräldrasamverkan

Grunden till en bra föräldrasamverkan lägger vi i samband med introduktionen då föräldrarna är delaktiga i förskolans verksamhet under hela dagar. Hur lång tid introduktionen tar är individuellt men introduktionsperioden pågår under en tvåveckorsperiod då man ska räkna med att vara tillgänglig med kort varsel och det utgår alltid utifrån barnets behov.

Efter varje avslutad introduktion har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur introduktionen upplevts. Det samtalet och utvecklingssamtalen som sker en gång per termin ger oss en samlad bild av barnet och barnets förmågor och behov och på vilket sätt vi kan organisera för att verksamheten ska bli så bra som möjligt.

En bra föräldrasamverkan uppnår vi genom att vara lyhörda för de synpunkter föräldrarna har på vår verksamhet bland annat genom den dagliga kontakten samt på föräldramöten, föräldrarepresentantsmöten och på utvecklingssamtalen som vi har en gång per termin angående barnens utveckling och lärande. Vid samtalen väljer föräldrarna själva vilken pedagog de vill ha samtal med. Varje månad skriver vi ett gemensamt månadsbrev för hela förskolan med information om verksamheten och annan viktig information.

Varje år i december bjuder vi in till Luciafirande.

Varje vår bjuder vi in till en vårfest där vi visar vad vi tillsammans med barnen har arbetat med under året.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Granen 08-535 309 47
Tallen 08-535 309 49
Björken 08-535 309 48
Eken 08-535 305 71
Kök 08-535 309 46

Ledning

Hitta hit

Besök oss


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?