Förskolan Entitan

Om oss

Förskolan Entitan är en kommunal förskola som ingår i Sjödalens förskolor tillsammans med förskolorna Albatrossen, Balingsnäs, Sagoskogen, Sörskogen och Äpplet.

Vår vision

Vår vision är att alltid erbjuda barn och föräldrar en rolig, lärorik och trygg miljö, där positiva barn och vuxna känner samhörighet och delaktighet där vi tar ta tillvara barnens glädje och lust till det livslånga lärandet genom att erbjuda en inbjudande och utmanande pedagogisk miljö.

Om oss

Entitan har två hemvister; Humlan och Nyckelpigan. Vår beprövade erfarenhet visar oss vikten av att inte begränsa barns vetgirighet utifrån normativa föreställningar om ålder. Därför har båda avdelningarna åldersintegrerade barngrupper med 18-20 barn i åldrarna 1-5 år. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn oavsett ålder. Vi vet att barn lär av varandra med pedagoger som goda förebilder.

Förskolan Entitan ligger i ett villa- och radhusområde mitt i Huddinge. Vi har en kuperad gård med en äng med äppelträd, där barnen får utlopp för sin fantasi. Skogen finns precis bakom knuten och vi har nära till både parker och bibliotek.

För att ge barn och pedagoger många tillfällen till möten under dagen ser vi förskolan som en helhet och har ett nära samarbete mellan avdelningarna. Förskolan ligger på ca 10 minuters promenadväg från Huddinge centrum och har nära till skolor och lekparker.

Vi har en egen kock på förskolan som lagar mat från grunden. Vi följer Huddinge Kommuns matsedel för förskolan och alla måltider är näringsberäknade enligt kommunens kostkonsulent. Huddinge kommun har som mål att andelen ekologiska livsmedel ska vara 50% år 2020.

Introduktion

Grunden till ett bra samarbete mellan förskola och hem lägger vi i samband med introduktionen då föräldrarna deltar tillsammans med sitt barn i förskolans verksamhet. Introduktionsperioden då föräldrarna är med på förskolan är individuell och utgår alltid från barnets behov och i samråd mellan pedagoger och vårdnadshavare. Under introduktionsperioden som pågår under två veckor vistas barnen på förskolan mellan klockan 09.00-15.00.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan är stängd under fyra veckor under sommaren och då är förskolan Albatrossen öppen. Vi stänger även fyra dagar per år för studiedagar.

Dokument


Så här arbetar vi

Vi arbetar aktivt med vårt eget förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen. Vi ger varandra feedback och för ständiga diskussioner kring värdegrundsfrågor. Vi arbetar med genus, jämställdhet och normkritiskt förhållningssätt; alla barn ska ges samma möjligheter att utveckla sina intressen och förmågor utan att begränsas av normativa förväntningar.

För att få syn på hur vår verksamhet tar hänsyn till och anpassas till alla barns behov och förmågor använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Genom den och systematiska utvecklingssamtal får barn och vårdnadshavare möjlighet att reflektera över och se det enskilda barnets lärande.

Vi ser leken som den viktigaste arenan för barns lärande och utveckling. Därför utvecklar och förändrar vi ständigt och medvetet barnens lekmiljöer både ute och inne. Genom leken, temat och övrig verksamhet under dagen levandegör vi Läroplan för förskolan (Lpfö-98/10) och Huddinge Kommuns måldokument där matematik, språk och IT är prioriterade mål.

Inom Sjödalens förskolor har vi ett gemensamt tema som ger utrymme för barns olika tankar och intressen. Samma tema fortsätter under en tvåårsperiod.

Vi arbetar ständigt med värdegrunden för att öka vår medvetenhet om vårt eget förhållningssätt och vår roll som förebilder för barnen. Alla barn ska få möjlighet att utveckla sina intressen och färdigheter utan att begränsas av traditionella normativa mönster.
Vårt lek- och lärandematerial är lärorikt och inspirerande för barnens fantasi- och skaparlust. Materialet är placerat i barnens höjd så att de ser vad som erbjuds och själva kan ta fram materialet de vill arbeta med.

Vi har ett tillåtande arbetssätt där vi tar tillvara barnens idéer och tankar och verksamheten är anpassad efter barnens förmågor, behov och nyfikenhet. På så sätt har barnen inflytande över sin dag på förskolan. Vi reflekterar tillsammans med barnen för att få syn på deras upplevelse av verksamheten. De äldre barnen svarar på en enkät varje år där resultatet ligger till grund för utveckling av verksamheten.

Vi arbetar för en likvärdig förskola där barnen får samma förutsättningar för trygghet och lärande oavsett vilken förskola man går på. Detta uppnår vi bland annat genom att personal inom Sjödalens förskolor får samma möjlighet till kompetensutveckling, att vi utbyter kunskaper och erfarenheter i olika nätverk och genom att vi har ett gemensamt tema som gör att vi kan utbyta erfarenheter och idéer kring arbetet.

Vi har en pedagogisk handledare som stödjer alla arbetslag i pedagogiska frågor. Vi har även tillgång till en specialpedagog som stödjer arbetslag i specialpedagogiska frågor.

Vi tar emot VFU-studenter och har mentorer för nyutbildade barnskötare och förskollärare.


Föräldrasamverkan

Grunden till en bra föräldrasamverkan lägger vi i samband med introduktionen då föräldrarna är delaktiga i förskolans verksamhet under hela dagar. Hur lång tid introduktionen tar är individuellt men introduktionsperioden pågår under en tvåveckorsperiod då man ska räkna med att vara tillgänglig med kort varsel och det utgår alltid utifrån barnets behov.

Efter varje avslutad introduktion har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur introduktionen upplevts. Det samtalet och utvecklingssamtalen som sker en gång per termin ger oss en samlad bild av barnet och barnets förmågor och behov och på vilket sätt vi kan organisera för att verksamheten ska bli så bra som möjligt.

En bra föräldrasamverkan uppnår vi genom att vara lyhörda för de synpunkter föräldrarna har på vår verksamhet bland annat genom den dagliga kontakten samt på föräldramöten, föräldrarepresentantsmöten och på utvecklingssamtalen som vi har en gång per termin angående barnens utveckling och lärande. Vid samtalen väljer föräldrarna själva vilken pedagog de vill ha samtal med.

Varje månad skriver vi ett gemensamt månadsbrev för hela förskolan med information om verksamheten och annan viktig information. Varje år i december bjuder vi in till Luciafirande. Varje vår bjuder vi in till en vårfest där vi visar vad vi tillsammans med barnen har arbetat med under året.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Nyckelpigan och Humlan 08-535 309 64
Kök 08-535 305 73

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Besök oss


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?