Snättringeskolan

Snättringeskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

En trygg och harmonisk arbetsplats för både barn och vuxna

Snättringeskolan, som funnits sedan 1930-talet, ligger i ett villa- och radhusområde nära naturen. Vi är en F-6 skola med ungefär 560 elever i närheten av Stuvsta centrum. Våra klasser är åldershomogena förutom en klass där undervisningen bedrivs på engelska år 1-3. Skolan har sex fritidshem varav ett är inriktat mot äldre elever (årskurs 4-6).

Vi arbetar aktivt med att få eleverna nyfikna och medvetna om sig själv och sitt eget lärande. Vi erbjuder varje individ trygghet och kontinuitet som garanterar en maximal utveckling både socialt som kunskapsmässigt. Detta sker genom positiva utmaningar, uppmuntran och professionell handledning av pedagoger med mycket goda ämneskunskaper. En stor del av undervisningen sker med modern teknik. Vi arbetar aktivt med att förebygga alla former av kränkande handlingar.

Vi är en Friends skola. Vi har bland annat kamratstödjare och en trygghetsgrupp som aktivt arbetar med att förebygga mobbning. Elevvården är högt prioriterad. Elevvårdsteamet, möts varje vecka och arbetar för att skapa goda förutsättningar för inlärning och ett gott arbetsklimat för barnen. Detta sker såväl i förebyggande arbete som i form av stöd när problem uppstår.

Elevledda utvecklingssamtal, som vi genomför i alla klasser, är ett sätt för skolan att öka elevernas delaktighet i deras kunskapsutveckling. Vi har även ett stort utbud av idrotts och kulturaktiviteter. Snättringeskolan strävar efter att vara en Miljöskola. Vi vill att all verksamhet skall genomsyras av miljötänkandet och arbetar aktivt med bland annat källsortering. Att värna om närmiljön och naturen är en viktig del av miljöarbetet.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Dokument

Kontakt

Uppdaterad 22 augusti 2017

Var informationen till din hjälp?