ABC för elever

 

APL - Arbetsplatsförlagt lärande 

Arbetsplatsförlagt lärande ersätter under vissa perioder undervisningen i karaktärsämnen på yrkesprogrammen.

Matersättning APL, se Matersättning.

Resor till och från APL-platsen: Om man har APL hela terminen får man terminskort oavsett hur långt det är mellan hemmet och APL-platsen.

Expeditionen har hand om terminskorten.

 

Adressändring

Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar expeditionen och mentor om ändrad adress, personbevis skall lämnas in.

 

Affischering

Får endast ske på anvisade anslagstavlor. Tillstånd att sätta upp anslag och affischer ges av expeditionen, som också stämplar anslagen. Anslag utan stämpel plockas ner. Max 5 anslag rörande samma aktivitet.

 

Allergi

Alla skall ha möjlighet att vistas i skolans lokaler, även allergiker. Därför ber vi dig att inte använda parfym, då detta kan framkalla allergiska reaktioner. Tänk också på att nötter kan vara väldigt allergiframkallande. Pälsdjur får inte tas med in i skolan. Likaså måste all rökning ske utanför skolans område och i enlighet med gällande bestämmelser.

 

Anslagstavlor

Anslagstavlor finns på flera platser i skolan, se även Affischering.

Anslagstavlan utanför expeditionen informerar eleverna om det som händer på skolan. Det är endast expeditionen som får sätta upp meddelanden på denna anslagstavla och på idrottens tavla bredvid.

 

Arbetarskydd/arbetsskada

Arbetsmiljölagen gäller alla i skolan. Blankett för att anmäla arbetsskada finns hos skyddsombud Anna Wigren.

 

Besökare

Alla besökare ska vid ankomst anmäla sig till expeditionen och få en besöksbricka.

 

Betyg

Man använder en betygsskala med beteckningarna A-F. Eleven får betyg efter varje avslutad kurs. Skolverket utfärdar nationella kunskapskrav för betygsstegen E, C och A.

 

Betygsunderlag saknas

Om du inte har tillräcklig närvaro och/eller visade resultat på kurs sätts ”underlag saknas”.

 

Bibliotek

Finns på plan 1 i A-huset och är öppet under alla skoldagar.

Till biblioteket

 

Brandlarm

Vid brandalarm ska de våningsplan där larmet går ovillkorligen utrymmas, i första hand genom de ordinarie reservutgångarna enligt de anvisningar som finns i varje klassrum och i korridorerna. Följ din lärares instruktioner vid utrymning!

Lär dig utrymningsvägarna.

OBS! Hissarna får ej användas vid brandlarm!!

 

Datoranvändning

I början av varje läsår skriver varje elev (och för icke myndig elev även vårdnadshavaren) under en förbindelse/överenskommelse som beskriver hur datorer och datorsystem mm används på Sjödalsgymnasiet och i Huddinge kommun.

 

Datorer

Alla elever får låna en dator på Sjödalsgymnasiet. Du är personligt ansvarig över den dator som du lånar.

Var rädd om datorerna och anmäl alltid fel du hittar till richard.bauersfeld@huddinge.se

 

Diagnostiska prov

Genomförs i svenska, engelska och matematik i samband med läsårsstarten i åk 1 .

 

Droger / Drogförebyggande arbete

Sjödalsgymnasiet har nolltolerans när det gäller droger och alkohol.

Drogförebyggande arbete

På Huddinge kommuns högstadie-och gymnasieskolor arbetar vi för en drogfri miljö.

Det är inte tillåtet att inneha, sälja eller använda droger. Det är inte heller tillåtet att vistas på skolans område i berusat/drogpåverkat tillstånd.

Skolans definition av droger avser alkohol, dopingpreparat och narkotika.

Vår drogpolicy syftar till att:

 • Förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av droger
 • Verka för att skolan och skolans område ska vara en drogfri miljö.

Skolan samverkar med polis och socialtjänst i drogrelaterade ärenden. Polisens narkotikahundar kan komma att användas vid genomsök av skolans lokaler under tid då eleverna inte vistas i skolan. Brottsförebyggande sök sker på skolledningens initiativ och grundas inte på misstanke om brott. 

Lagstiftning och styrdokument

 • Det är förbjudet i Sverige att inneha eller konsumera preparat som är klassade som narkotika (Narkotikastrafflag 1968:64).
 • Utbildningen, på skolan, ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap 3§ Skollag 2010:800).
 • Skolan har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om skolan får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (14 kap 1 § Socialtjänstlag 2001:453). 

Mål

Att skolmiljön är fri från droger.

 

Elevambassadör

På skolan finns en grupp elevambassadörer som representerar skolan vid olika evenemang. Uppgiften är att vara skolans ansikte utåt och professionellt informera om skolan och sitt program. Den här typen av uppgift är meritgivande tex om du planerar att studera utomlands och när du söker jobb. Programlagen utser elevambassadörer.

 

Elevhälsoteam

I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, specialpedagoger och studievägledare.

 

Elevkåren

Elevkåren består av representanter från varje mentorsgrupp. Elevkåren utser en styrelse som regelbundet samråder med rektor. Elevkårslokalen finns på plan 1, A-huset.

 

Elevskyddsombud

Elevernas skyddsombud kontrollerar arbetsmiljön i skolan och är representanter från så många program och årskurser som möjligt. 

Skyddsombuden deltar tillsammans med skolledningen i skolans arbetsmiljöarbete.

Skyddsombud för skolan är Anna Wigren.

 

Extra tillägg till studiebidrag

Extra tillägg prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi. Du måste ansöka om tillägget hos CSN (Centrala studiemedelsnämnden). Blanketten finns också hos kuratorerna, på expeditionen och hos studievägledarna.

 

Extraundervisning

Information finns bla på skolans info-tv-skärmar.

 

Farliga föremål

Knivar, vapen och andra föremål som kan utgöra hot mot säkerheten är helt förbjudna på skolan och beslagtas omgående. Vi polisanmäler alltid överträdelser av detta förbud.

 

Friluftsdagar

Friluftsdagarna är en del av ämnet ”Idrott och hälsa”. De ger också eleverna en möjlighet till naturupplevelser under de olika årstiderna. Vi lägger stor vikt vid elevens ansvarstagande för sin närmiljö, allemansrätten samt friluftslivets möjligheter till social gruppdynamik.

 

Frukost

Gratis frukost serveras till alla våra elever i matsalen, kl. 07.30-08.30. Frukosten ska ätas i matsalen!

 

Frånvaro

Frånvaro kan påverka såväl betyg som studiemedel. Det är din skyldighet att på eget initiativ inhämta den kunskap du förlorat under din frånvaro.

Vid längre sjukfrånvaro och/eller om det sker ofta ska mentor och elevhälsan kontaktas och läkarintyg lämnas in.

Vid hög frånvaro dras studiebidraget in. Observera att studiebidraget är kopplat till andra bidrag som flerbarnstillägg och bostadsbidrag. Hög frånvaro och indraget CSN kan alltså påverka familjens ekonomi.

Se även Ledighet och Sjukanmälan.

 

Fusk

Riktlinjer vid fusk under skrivning eller vid inlämningsuppgifter:

För att motverka fusk och särskilt plagiat använder lärarna vid Sjödalsgymnasiet Urkunds tjänster. Se Urkund.

 Inga mobiltelefoner får finnas framme under prov.

 1. Minnen i miniräknare skall vara tömda. Kontroller görs av vaktande lärare.
 2. Fusk medför att skrivningen/inlämningsuppgiften bedöms som betygsunderlag saknas (S) för berörda elever.
 3. Eleven kallas till samtal med berörd lärare, mentor och bitr. rektor. Icke myndiga elevers målsmän kontaktas.
 4. Vid upprepat fusk bestämmer rektor åtgärder.

Datafusk: Att logga in i andras datasystem är straffbart och polisanmäls. Eleven stängs av minst en månad från skolans datorer.

 

Förbrukningsmaterial

Elever köper sitt material (pennor, papper etc.) själva.

 

Försäkring

Alla elever har olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under skoltid och normal väg till och från skolan. För att försäkringen ska gälla under fritid och lov måste en tilläggsförsäkring tecknas.

 

Gymnasieexamen

Två typer av examen:

För yrkesexamen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända*. Eleven ska också ha godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. Även den som gått en lärlingsutbildning eller en skolförlagd yrkesutbildning kan uppnå en yrkesexamen.

För högskoleförberedande examen ska eleven ha 2500 poäng varav 2250 godkända*. Eleven ska också vara godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Högskoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet. En yrkesexamen samt godkända* betyg i Svenska/Svenska som andraspråk, 2 och 3 samt Engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet. Alla elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

( godkända*=betyget lägst E )

 

Hiss

Det finns två hissar i A-huset och en i TK-huset som kan användas av elever under förutsättning att personer som ska till vårdcentralen eller folktandvården ges företräde. Naturligtvis är det förbjudet att klottra eller skräpa ner i hissarna. Det är givetvis bättre att ta trapporna!

OBS! Hissarna får inte användas vid brandlarm!

 

Inbrott

Inbrott i elevskåp: anmälan görs omedelbart till expeditionen. Polisanmälan och anmälan till försäkringsbolag görs av eleven själv.

 

Individuell studieplan

Individuell studieplan finns för varje elev och den går mentorn igenom vid utvecklingssamtal.

 

Individuellt val

Individuellt val finns på alla program i åk 2 och 3 och omfattar 200 poäng fördelat på 2 år. Kurserna väljs för ett år i taget. Det är viktigt att du som elev ser till att välja kurser så att rätt antal poäng uppnås, detta planeras tillsammans med mentor (individuell studieplanering).

Vid för litet poängtal kan gymnasieexamen ej erhållas.

 

Information

Skolans nyhetsflöde hittar du i Unikum.

 

Informationsmöte för föräldrar/vårdnadshavare

Informationsmöte anordnas en kväll i början av höstterminen för föräldrar/vårdnadshavare i årskurs 1 (se läsårsplanen). Informationsmöte kan även ordnas senare om föräldrar/vårdnadshavare eller lärare skulle känna behov av att träffas.

 

Inställd lektion

Om en lärare inte infinner sig till lektion ska klassen vänta utanför klassrummet minst 10 minuter. Har läraren inte kommit då, skickas en representant till expeditionen för besked.

 

Kameraövervakning

Skolans lokaler övervakas av CCTV.

 

Klagomål

Om du har klagomål som gäller skolan vänder du dig i första hand direkt till skolan och pratar med mentor eller annan personal. Om du inte tycker att du får hjälp och svar av dem kan du vända dig till rektor. Om du efter den kontakten fortfarande är missnöjd kan du lämna in ett skriftligt klagomål på www.huddinge.se

 

Krisgrupp

Krisgruppen finns för att snabbt kunna organisera en beredskap om det skulle inträffa någon form av katastrof/olycka eller annan händelse som påverkar elever/personal.

 

Kunskapskrav

Kunskapskraven är fastställda för varje kurs och ska precisera vilka kunskaper, enligt kursplanen, som krävs för att man ska få något av betygen E-A.

Respektive lärare informerar om kunskapskraven till eleverna vid kursstarten.

 

Kurator

Skolkuratorn handlägger de sociala frågorna inom gymnasieskolan. Elever och föräldrar kan vända sig till kurator för att få upplysningar, råd och hjälp både i frågor av personlig art och sådana som rör skolgång och svårigheter i anpassning till skolsituationen.

 

Ledighet

 1. För ledighet från enstaka lektion under en skoldag kan undervisande lärare bevilja ledighet.
 2. För ledighet från en eller flera skoldagar kan rektor bevilja ledighet efter ansökan på särskild blankett.

Skolledningen på Sjödalsgymnasiet är mycket restriktiv med att bevilja ledigheter. För exempelvis semesterresor under skolåret beviljas inga ledigheter.

Anvisningar för ledighetsansökan
För all ledighet gäller att

 • Eleven måste själv ta ansvar för att ta igen förlorade kursmoment.
 • Skolan ger inte ersättningstid eller ersättningsexaminationer för förlorad tid eller examinationer.
 • Det är elevens ansvar vid frånvaro att se till att undervisande lärare har underlag för betygsättningen – prövning sker endast på hela kurser betygsatta med F vid särskilda prövningstillfällen.

Om ledighet ej beviljas och eleven eller elevens vårdnadshavare ändå fattar beslut om frånvaro gäller att ogiltig frånvaro kommer att registreras. OBS! Omfattande frånvaro kan resultera i indragna studiemedel från CSN.

 

Lokalvård

All städning sköts på kvällstid av en entreprenör. Självklart hjälps vi alla åt att hålla snyggt i skolan. Använd papperskorgarna!

Efter vissa lektioner skall stolarna ställas/hängas upp så att golven kan bli städade. Vilka lektioner det gäller informerar din lärare dig om.

 

Lägesrapport

Lägesrapporterna finns i Unikum. Där rapporteras omdömen om elever och där anges också om eleven riskerar att inte uppnå målen.

 

Läromedel

Skolan ställer läromedel till elevernas förfogande i form av lån. Eleverna bör tänka på att behandla lånat material så att det kan återlämnas i samma skick som vid utlåningen.

Allt skadat eller borttappat material ersätts av eleven.

Läromedel hämtas och lämnas i bokförrådet. Samtliga elever ska själva införskaffa förbrukningsmaterial, såsom pennor, miniräknare, block o.s.v. Kontakta undervisande lärare för att få besked om godkänd miniräknare.

 

Läs- och skrivsvårigheter

Elever som vet med sig att de har läs- och skrivsvårigheter bör berätta det för sin mentor.

 

Matersättning APL

Matersättning ges för de skoldagar eleven varit på APL. Ersättningen är för närvarande 60:-/skoldag. Observera att redovisningen av APL-ersättning ska ske innan terminsslutet.

 

Meddelande

Meddelande till lärare eller till expeditionen kan lämnas på expeditionen. Om denna är stängd lämnas meddelandena i den vita brevlådan utanför expeditionen.

 

Mentor

Eleverna indelas i grupper om ca 16 elever och för varje sådan grupp utses en mentor som följer och vägleder gruppen.

 

Meritpoäng

Meritpoäng kan erhållas för kurser i engelska, matematik och moderna språk.

 

Mobbning

Sjödalsgymnasiet definierar mobbning som ett övergrepp som förutsätter att den som utsätts medvetet kränks vid upprepade tillfällen av en eller flera personer. Alla som verkar i skolan är skyldiga att omgående underrätta rektor eller någon ur skolans trygghetsgrupp, vid misstanke att mobbning förekommer. Skolans plan mot diskriminering och kränkning redogör för arbetsgången då någon mobbas.

 

Mobiltelefon

Mobiltelefon är ett viktigt verktyg för kommunikation, men enligt skolans regler använder vi inte den under lektionstid. Lärare och elev kan dock komma överens om annat. Fotografera eller filma aldrig någon utan den personens medgivande. Om riktlinjerna inte följs har läraren rätt att beslagta mobilen fram till lektionens slut.

 

Modersmål

För att kunna delta i modersmålsundervisningen krävs att eleven har goda kunskaper i modersmålet, och att språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. Ansökningsblankett finns på expeditionen

 

Mösspåtagning

Mösspåtagningen sker på Valborgsmässoafton kl.10.00 på planen utanför uppehållsytan plan 3. Om Valborgsmässoafton skulle infalla på en helgdag sker mösspåtagningen fredagen före den 30/4.

 

Nationella prov

Förekommer i ämnena svenska, engelska och matematik.

När, kan du se i läsårsplanen.

Regler som gäller vid NP

 1. Placering enligt lärarens direktiv – ej valfri placering.
 1. Inga mobiltelefoner, läsplattor, jackor eller väskor tas med in i skrivsalen. Dessa lämnas i elevens skåp.
 1. Ingen elev lämnar salen under pågående prov förutom efter att ha avslutat och lämnat in, d.v.s. inga toabesök tillåts (förutom vid 4-timmars prov)
 1. Vid misstanke om fusk kommer vaktande lärare markera detta på provpappret, meddela berörd lärare och skolledning. Provresultatet räknas inte och nytt prov får inte göras.
 1. Varje provpapper skall ha klass och namn eller personnummer/kod enligt instruktion.

 

Närvaro

På Sjödalsgymnasiet är närvaro obligatorisk. Närvaro och engagemang under lektioner har en tydlig koppling till studieresultat och betyg.

 

Omprov

En elev har inte rätt att göra ett omprov – läraren avgör om eleven skall ha möjlighet att skriva prov vid andra tillfällen än det ursprungliga, däremot har eleven rätt att pröva avslutad kurs betygsatt med F. Se Prövningar

 

Parkering

av bilar, motorcyklar och cyklar får endast ske på markerad plats. Allmänna parkeringsbestämmelser gäller. Skolan har inga egna parkeringsplatser.

 

Passerkort

Alla elever på Sjödalsgymnasiet måste ha en giltigt passerkort för att kunna få behörighet till skolans lokaler och datanät. Detta krävs även vid tentor och uppklippning av skåp.

 

Passerkort

Alla ska använda sina passerkort och ha passerkortet synligt.

 

Programbyte

Elev som önskar byta studieinriktning ska snarast ta kontakt med sin studievägledare. Beslut om ev byte fattas av skolledningen.

 

Programråd

är ett rådgivande organ, som finns för samtliga program. Programrådets uppgift är att främja samarbetet mellan gymnasieskola, näringsliv och högskola. Programrådet består av skolrepresentanter (elever, lärare, skolledning), fackliga företrädare och representanter från näringslivet. Ledare för programrådet är ansvarig bitr rektor.

 

Provplanering

Lärarnas provplanering finns angiven på skolans hemsida under Läsårsplanering.

 

Prövning

Elever i gymnasieskolan har rätt att genomföra prövning i alla kurser som ingår i den individuella studieplanen om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller fått betyget F. Prövningen sker på hel kurs.

Prövningsansökan görs via QR-kod i läsårsplanen i början på terminen. Du bör rådgöra med din mentor om hur du ska prioritera om du har F i flera kurser innan du anmäler dig till prövning.

Information om prövning fås via prövningsansvarig lärare som kontaktar dig via mail. Du blir kallad till en informationsträff i god tid innan prövningen och det är ditt ansvar att följa prövningsupplägget och komma väl förberedd till varje prövningstillfälle.

I många kurser sker prövningen dels genom ett skriftligt prov, dels genom muntliga redovisningar, rapportskrivning, praktiska färdighetstester eller liknande.

Vem kan pröva – definitioner

Interna elever är de elever som är inskrivna på skolan och som ännu inte påbörjat en kurs, eller avslutat en kurs med underkänt betyg. Prövningen är avgiftsfri.

Externa elever är de elever som tagit ut sin examen genom ett examens- eller studiebevis från Sjödalsgymnasiet och som vid prövningstillfället inte har fyllt 20 år. Externa elever kan göra prövning i kurs betygsatt med F, men också betygshöjande prövningar. Eleverna är inte längre inskrivna vid skolan och därför tas 500 kronor ut i avgift för prövningen. Skolans ambition är att erbjuda prövning i alla kurser, men vissa undantag måste tyvärr göras av praktiska skäl, särskilt i kurser med omfattande laborativa inslag, processinriktade kurser, kurser som bedrivs av annan huvudman eller kurser som skolan inte längre bedriver och har personal som kan bedöma. Expeditionen kan informera dig om vilka kurser du kan pröva och när du senast kan lämna in din ansökan eller hänvisa dig till rätt lärare.

Eleven måste visa legitimation vid prövningstillfället. 

 

Resursdag

Obligatorisk skoldag för samtliga elever, som är disponibel för skrivningar och/eller studiebesök.

 

Rökning

Rökning är absolut förbjudet inom skolans område det vill säga inomhus och utanför entrédörrarna på såväl plan 1 som plan 3. Detta gäller givetvis också e-cigaretter. Om du vill ha stöd för att sluta röka, kontakta skolans elevhälsa.

Tänk på alla andra personer och din egen hälsa!

 

SL-kort

Elever under 20 år som har mer än 6 km till skolan, kommer via mentor att tilldelas terminskort, som gäller måndag till fredag 04.30-19.00. Tillägg kan köpas via SL.

OBS! För avståndsbedömning används Google Maps (gångavstånd från den adress som eleven är skriven på fram till skolan, dvs. Paradistorget 4).

Elever mantalsskrivna på andra orter har bestämmelser som varierar år från år.

Om du förlorar kortet ersätts det inte. Du kan dock registrera kortet på sl.se och då få ett nytt om du förlorat ditt kort.

Under friluftsdagar beviljas inte SL-kuponger till elever som inte har terminskort.

Kortet ska återlämnas omedelbart, om man avbryter studierna. (Möjlighet att lösa ut sitt kort finns.)

 

Sen ankomst

Lektionstiderna ska respekteras och eleverna förutsätts infinna sig på utsatt tid till lektionssalar och möten så att arbetstiden utnyttjas maximalt. Dörren till lektionssalen stängs på utsatt tid och därefter öppnar läraren klassrumsdörren 15 min efter påbörjad lektion, allt för att inte störa lektionsgruppen. Det innebär att sen ankomst alltid ger minst 15 min frånvaro (även om elev släpps in tidigare) och registreras i frånvarosystemet.

 

Sjukanmälan

Vårdnadshavare/myndig elev kan anmäla frånvaro på grund av sjukdom, läkarbesök m.m. före 12:00

Anmälan ska göras varje dag.

Via internet kan du göra sjukanmälan i SKOLA24. För att få tillgång till SKOLA24 måste du fylla i en ansökan. Ansökan hittar du på skolans hemsida www.sjodalsgymnasiet.se Om du behöver hjälp, vänd till kommunens servicecenter.

Ej anmäld frånvaro betraktas som skolk d.v.s. ogiltig frånvaro.

Vid längre sjukfrånvaro ska mentor och elevhälsan kontaktas och läkarintyg lämnas in. Om du äter specialkost kontakta köket på tel 535 370 56, för att avbeställa din kost.

 

Skadegörelse

Den som utsätter skolan och dess utrustning för skadegörelse blir ersättningsskyldig.

 

Skolk

Vid vår skola gäller närvaroplikt, oavsett om gymnasieskolan är en frivillig skolform. För hög ogiltig frånvaro kan leda till indraget studiebidrag. Om elev missat lektion på grund av skolk så utgår inga extra stödresurser utan det är upp till eleven att ta reda på missad information. Om du är frånvarande mer än 4 veckor utan giltigt skäl kan du skrivas ut från skolan, beslut fattas av rektor efter EVS.

 

Skolrestaurang

Varje skoldag serveras en gratis lunch till eleverna i skolans restaurang.

Klassens lunchtider varierar, för att undvika köer är det därför viktigt att äta under utsatt lunchtid.

För att alla ska trivas i skolrestaurangen är det viktigt att alla tar bort sina brickor och städar upp efter sig. Maten ska ätas i matsalen. Och tänk på att inte ta mer mat än du orkar äta upp! Det slängs alldeles för mycket mat…

 

Skolsköterska

Finns på plan 3 i A-huset

 

Skrivning / Prov

Före skrivningsstart:

 • Kom i god tid så att skrivningen kan börja på utsatt tid!
 • Följ anvisning om var du ska sitta. Om du har väska, böcker eller ytterplagg ska dessa placeras enligt vaktande personers anvisningar. Ta helst inte med något alls. Det är tillåtet att medföra en enkel matsäck (men inget som prasslar!)
 • Sätt dig på anvisad plats.
 • Iaktta tystnad från provets början.
 • Endast tillåtna hjälpmedel får tas med, ej egna skrivblock. Skolan håller med konceptpapper och inskrivningspapper.

Under skrivning:

 • Mobiltelefon, mp3-spelare etc. får inte användas under provet.
 • Du ska använda egen penna och sudd. Du får inte låna av någon kamrat under skrivningen.
 • Du får inte prata med någon under provet.
 • Fusk och hjälp åt kamrater i alla former är förbjudet.
 • Om du måste lämna något meddelande ska det ske genom vaktande person.
 • Toalettbesök meddelas vakt.
 • De första 15 minuterna är det inte tillåtet att lämna skrivsalen.

Efter avslutad skrivning:

 • Res dig tyst och ställ tillbaka stolen och visa hänsyn till skrivande kamrater.
 • Lägg skrivningen i rätt kuvert.
 • Gå ut tyst – utan att prata med någon – och stäng dörren efter dig.

 

Skåp

Skåpen fås via mentor och får inte bytas mellan elever. Eleverna utrustar själva skåpen med hänglås. Syftet med att förse elevskåpen med hänglås är att förhindra stölder av skolans material, dvs böcker och liknande. Elevens personliga ägodelar förvaras i skåpen på egen risk. Det är därför viktigt att hänglåsen är av godkänd typ och att ingenting stöldbegärligt (dyrbara kläder, miniräknare, busskort, plånböcker och liknande) förvaras i skåpen.

Som elev disponerar du skolans elevskåp eller omklädningsrum. Det innebär att skolan har rätt att när som helst begära att skåpet öppnas om vi misstänker att det finns otillåtna och/eller farliga föremål som förvaras där.

När skåpet lämnas ska det vara i det skick man erhöll det, tömt, rent och olåst.

 

Specialkost

Elever som behöver eller önskar alternativ kost har möjlighet att få specialkost. För att få specialkost krävs att du visar upp ett läkarintyg att du behöver äta specialkost.

Förmånen att få specialkost kräver p.g.a. ekonomi och arbetstid vissa skyldigheter; Hämtas maten inte ut vid två tillfällen i rad utan anmäld frånvaro har man ej längre rätt till specialkost under resten av terminen. Frånvaro anmäls till köket på telefon

0709-79 79 45 före kl. 09.00. Detta gäller även friskskrivning efter sjukfrånvaro.

Blankett för anmälan om specialkost: Intyg för specialkost av medicinska skäl (huddinge.se) ska fyllas i och lämnas till Anna Quinzell i skolrestaurangen.

 

Studieavbrott

Elev som vill avbryta sina studier talar med sin mentor och sin studievägledare. Skolböcker och biblioteksböcker samt eventuellt SL-kort och dator ska lämnas tillbaka. (Möjlighet att lösa ut SL-kortet finns.)

 

Studiebidrag

Studiebidrag utgår varje månad from kvartalet efter det du fyllt 16 år tom vårterminen det år du fyller 20 år.  Studiebidraget betalas ut för september – juni, men juni betalas bara ut under förutsättning att du inte har haft indraget studiemedel under läsåret. Du behöver inte ansöka om studiebidraget.

Beträffande extra tillägg och inackorderingstillägg hänvisas du till kurator eller din studievägledare.

Året du fyller 20 år måste du själv ansöka om studiemedel för höstterminen. Kontakta din studievägledare.

För mer information, se www.csn.se

 

Studieuppehåll

Kan göras under studietiden, tex för studier utomlands eller annan verksamhet av betydelse för studierna. Ta kontakt med din studievägledare. Du måste kunna styrka dina utlandsstudier. Kopia på intyg eller betyg lämnas till expeditionen omedelbart efter återkomst till skolan.

 

Studievägledning

Studie- och yrkesvägledarna vägleder i olika valsituationer inom gymnasieskolan och inför valet av framtida utbildning och yrke.

Studievägledarna

 

Städning

Lämna alltid våra salar i bästa skick, med stolar och bord i ordning, fönster stängda och lösa papper i papperskorg. Efter vissa lektioner skall stolarna ställas/hängas upp så att golven kan bli städade. Vilka lektioner det gäller informerar din lärare dig om.

 

Stödundervisning

Prata med din mentor eller med respektive lärare om du anser att du behöver stödundervisning i något ämne.

 

Stöld

Inbrott i elevskåp: anmälan görs omedelbart till expeditionen. Polisanmälan och anmälan till försäkringsbolag görs av eleven själv.

Förvara inte pengar, SL-kort eller andra värdeföremål i elevskåpen. Skolans försäkring täcker inte stölder ur elevskåp. Det är din hemförsäkring som ev. täcker skadorna. Polisanmälan görs av enskild elev. Om du förlorat något i skolan, fråga på Sjöcaféet, IT-caféet eller expeditionen om det är upphittat.

 

Trivselregler

Läs om trivselreglerna

 

Upphittade föremål

Alla upphittade föremål ska lämnas till Sjöcaféet, IT-caféet eller expeditionen. Upphittade föremål som inte hämtats ut innan terminens slut slängs.

 

Urkund

Skolan använder sig av Urkund, som är en tjänst där elevarbeten skannas av mot olika databaser för att kontrollera att de inte är plagiat.

 

Utrustning

Ha alltid med den utrustning som krävs till arbetspassen!

 

Utskrift

Enbart utskrifter och kopiering som är relaterade till skolarbetet är tillåten.

 

Utvecklingssamtal

Varje mentor har individuella utvecklingssamtal med sina elever en gång per termin. Utvecklingssamtalen ska utgå från den individuella studieplanen.

 

Utvärdering

Våra kurser utvärderas och förbättras ständigt. Du får som elev möjlighet att berätta vad du tycker om undervisningen i kursutvärderingen.

 

Utökad kurs

Utökad kurs innebär att eleven frivilligt får delta i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program om eleven på ett tillfredsställande sätt antas kunna klara av såväl det fullständiga programmet som de utökade kurserna. Det är rektorn som fattar beslutet, kontakta din studievägledare för ansökan och information.

En elev på ett Yrkesprogram har utan särskilt beslut av rektorn rätt att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet som utökat program. Eleven måste dock anmäla det senast vid utgången av det andra läsåret. Kontakta din studievägledare för ansökan och information.

 

Ämnesplaner

Ämnesplaner har nu ersatt det som förut kallades kursplaner. Ämnesplanerna är i princip utformade på samma sätt som för grundskolan och vara uppbyggda med syfte och mål för undervisningen för hela ämnet samt med centralt innehåll och kunskapskrav för varje kurs inom ämnet. Läs mer på www.skolverket.s

 

Kontakt

Sjödalsgymnasiet

Telefon: 08-535 370 00

E-post: sjodalsgymnasiet@huddinge.se

Besöksadress:
Paradistorget 4

Postadress:
141 47 Huddinge

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.