Om skolan

På Stensängsskolan utgår vi från att studiero och trygghet är grunden för kunskap. För att inlärningen skall vara lustfylld och meningsfull krävs en trygg och stabil miljö samt en helhetssyn på elevens lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Skolan har en öppen atmosfär, personlig anda och ett engagemang från personal, elever och föräldrar.

Stensängsskolans elever ska nå bästa resultat efter förmåga. Vår grundsyn är att alla elever kan lära sig att lära och att alla är bra på något. Det handlar om att ta hand om och utveckla elevernas förmågor och talanger. Skolan ansvarar för att eleven är aktiva i det egna lärandet och med stigande ålder och mognad tar ett ökat eget ansvar. Eleverna uppmuntras till samarbete och deras inflytande sätts i fokus.

Elevrådet har en viktig funktion på skolan och där får eleverna utbildning i demokratiska frågor och mötesteknik. I varje klass hålls under veckan klassråd där eleverna får vara med och påverka sin "närmiljö" i klassrummet och föra frågor vidare till elev- och miljöråd.

Stensängsskolan har ett Trygghetsteam som stödjer arbetslagen i trygghetsarbetet. Gruppen arbetar förebyggande mot mobbning och andra former av kränkningar. För att säkra en trygg miljö, träffas gruppen regelbundet för att främja, förebygga och åtgärda. Vi följer upp elevernas trygghet i en årlig enkät där alla elever kan tycka till om just sin situation.

I skolan sker regelbundna utvecklingssamtal (ett/termin) där eleven, föräldern och läraren deltar och utvärdera elevens studieresultat tillsammans samt skriver en Individuell Utvecklingsplan (IUP).

Grundskolans tre fritidshem heter Berguven, Påfågeln och Måsen. Berguven har skolbarnsomsorg för våra förskoleklasser. Påfågeln har skolomsorg för årskurs 2-3 och Måsen har skolbarnsomsorg för eleverna i årskurs 1, 4 och 5.

Skolan är arbetsplats för ungefär 180 elever och ca 20 personal.

Uppdaterad 6 februari 2024

Var informationen till din hjälp?