Befintlig utförare av förskola eller fritidsverksamhet

Här finns information för dig som redan driver en fristående förskola i Huddinge kommun.

E-tjänster för redan etablerade huvudmän

Här hittar du som redan är etablerad huvudman inom förskolan i Huddinge kommun de e-tjänster du behöver för ansöknings- och anmälningsärenden.

Anmäla ändring av kontaktuppgifter

För anmälan av ändringar i kontaktuppgifter som inte förändrar förutsättningar som står angivna i ert beslut om godkännande och rätt till bidrag. Det kan exempelvis vara byte av telefonnummer, mejladress eller när adressen till verksamheten av någon anledning förändras utan att byte av lokal sker.

E-tjänst: Anmäl ändring av kontaktuppgifter

Visa ersättningar

Du kan granska och se dina utbetalningar som fristående verksamhet i systemet "Visa ersättning". Du behöver göra en ansökan för att få behörighet till systemet, det gör du via denna e-tjänst.

E-tjänst: Ansök om behörighet till systemet ”Visa ersättning”

Ersättningsnivåer 

Grundbeloppet inklusive ersättning för lokalkostnader utbetalas en gång per månad baserat på antal dagar respektive barn varit inskriven i verksamheten. Denna dagliga avräkning gäller också för tilläggsbelopp för barn i omfattande behov av särskilt stöd.

Bidragsbelopp förskola och pedagogisk omsorg 2024

Bidragsbelopp förskola och pedagogisk omsorg 2023

Bidragsbelopp förskola och pedagogisk omsorg 2022

Uppföljning och tillsyn

Barn- och utbildningsförvaltningen följer kontinuerligt upp och utvärderar all fristående förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg som bedrivs i Huddinge kommun, genom olika former av tillsyn.

Samtliga anordnare måste underställa sig förvaltningens tillsyn, uppföljning och utvärdering.

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg - Huddinge kommuns författningssamling, HKF 6310

Ansökan om verksamhetsförändring

Här ansöker huvudmän för fristående förskolor om att få genomföra förändringar som påverkar förutsättningarna som ligger till grund för det ursprungliga beslutet om godkännande och rätt till bidrag.

Det kan till exempel handla om byte av lokal, tillfällig utökning av det totala antalet barn som godkännandet gäller eller en förändring av verksamhetens pedagogiska profil.

Förskolenämnden fattar beslut gällande ansökningar om verksamhetsförändringar. Handläggningstiden för dessa ärenden är 4–6 månader beroende på ärendets karaktär.

E-tjänst: Ansök om verksamhetsförändring

Att avsluta verksamheten

Om du ska avsluta din verksamhet måste du anmäla det till barn- och utbildningsförvaltningen senast sex månader innan verksamheten avvecklas. På så sätt har berörda vårdnadshavare möjlighet att söka och få plats hos annan förskola.

Om de uppställda villkoren för tillstånd inte följs kan godkännandet dras in, eller om verksamheten uppenbart missköts.

E-tjänst: Anmäl avslut av verksamhet

Tillsynsfrågor och rådgivning

Hör gärna av dig till kommunens tillsynsansvariga för frågor om att starta eller driva fristående förskola eller pedagogisk omsorg.

Organisation: Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: tillsynsansvarigbuf@huddinge.se

Uppdaterad 14 februari 2024

Var informationen till din hjälp?