Flygbild av skolan och skolgården.

Sjötorpsskolan

Nu är det dags att söka skola inför starten i förskoleklass i augusti 2024. Med anledning av detta bjuder Sjötorpsskolan till öppet hus den 22/1 mellan 17:30-19:00. Den 22/1 är ni välkomna till Sjötorpsskolan. Ni kommer att få möjlighet att titta på lokalerna samt träffa skolledning och pedagoger som kan svara på alla frågor och funderingar som ni har.

Sjötorpsskolan är en kommunal skola med grundskola åk F-6 och anpassad grundskola åk F-6

Skolan har närhet till skog och mark och som nyttjas flitigt i vår verksamhet. Skolan har cirka 300 elever och vi har många olika modersmål representerade på skolan.

Vi har tre värdeord som är viktiga i all vår verksamhet. Dessa är:

  • Kunskap

  • Trygghet

  • Hälsa

Vi vill ge alla elever en bra start i livet.

Kunskap

Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling här på Sjötorpsskolan. Vårt mål för undervisningen är att varje elev ska nå sin fulla potential och som lägst nå kunskapskraven i varje ämne. Vi ser språket som ett viktigt verktyg i ett livslångt lärande. Därför lägger vi stor vikt vid att stimulera eleverna i sin språkutveckling där att bli en god läsare är ett självklart inslag.

Trygghet

Alla elever ska känna sig trygga här på Sjötorpsskolan och ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkningar. Vi arbetar medvetet med att öka elevernas trygghet och att alla ska känna sig sedda och få stöd i sin sociala utveckling. Vi har ett trygghetsteam som arbetar både förebyggande och främjande samt åtgärdande när det uppstår situationer som behöver hanteras. 

Hälsa

Alla elevers välmående är viktigt för att lärande ska vara möjligt och Sjötorpsskolan ser till alla elevers fysiska, psykiska och sociala hälsa. Hälsofostran är en stor del av skolans arbete för att öka måluppfyllelse och välmående hos eleverna. Våra elever har någon form av idrott eller rörelse varje dag. Detta kan vara i form av arrangerade lekar på rasten eller fritidshemstiden. Det kan vara genom att vi bryter lektionerna för fysisk aktivitet genom en promenad, vår hinderbana i skogen eller ett kortare rörelseprogram i klassrummet. Eleverna i årskurs tre har simundervisning.

Alla dessa delar är viktiga för att lärmiljön ska vara optimal för eleven.

Alla ska få känna delaktighet och tillhörighet – Vi på Sjötorp!

Vi arbetar ständigt med att skolans elever ska känna sig trygga med varandra. Det gör vi lite på olika sätt. Mycket av arbetet sker dagligen i klasserna och på fritids men vi har även gemensamma teman och gemensamma dagar där hela skolan möts. Ibland besöker en klass med de äldre eleverna en klass med yngre elever och läser för dem/tillsammans med dem. Några gånger per läsår har vi faddergrupper där 6:orna leder sina kamrater i aktiviteter. Den här typen av arbete gör vi för att fortsätta stärka och behålla den känsla av trygghet och gemenskap som finns här på Sjötorp.

Vi övar eleverna i att ta ansvar och vara delaktiga i sin skolgång. Detta sker i undervisningen men även genom klassråd och elevråd.

Det är även viktigt att vårdnadshavarna känner sig delaktiga i skolans arbete och genom veckobrev och ett Instagram-konto där det går att följa våran verksamhet. Kontot heter Sjotorpsskolanhuddinge. Som vårdnadshavare är man alltid välkommen att besöka vår verksamhet.

Nedan finns datum att hålla koll på:

APT-dagar

Onsdagen den 11/10

Onsdagen den 8/11

Onsdagen den 6/12

Viktigt att ni om möjligt hämtar från fritids senast 16.00 dessa dagar så att all personal kan vara med på arbetsplatsträffarna. Tackar på förhand för visad förståelse.

Höstlov

Vecka 44 (30/10-3/11).

Skolavslutning

Torsdagen den 21/12

Skolstart VT 24

Tisdagen den 9/1

Kontakt Sjötorpsskolan