Förskoleklass

Trygghet, gemenskap, lek och lärande

Vi har en förskoleklass på Kungsklippeskolan och en på Kräpplaskolan.  Det finns en förskollärare och två barnskötare i varje förskoleklass. Med tidiga kartläggningar och stödinsatser, varierade arbetssätt och undervisning, mycket lek, fantasi och skratt lyckas pedagogerna väl med arbetet att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Utgångpunkten för lärarande i förskoleklassen är lek och genom lek börjar eleverna upptäcka rutiner och arbetssätt som blir en röd tråd genom hela lågstadiet. Mycket tid i förskoleklassen ägnas åt sociala färdigheter, att få en trygg, välmående och välfungerande grupp. De har tydliga rutiner för att underlätta lärande och förståelse för hur skolan fungerar. Utflykter och utforskning av närmiljön sker varje måndag. Ett dagligt schema som eleverna känner igen: samling, arbetspass, sångstunder, lässtunder, dans, lek inne och ute. Eleverna har lättare att komma till ro när de känner igen rutinerna.

Förskoleklasserna arbetar tematiskt tillsammans med årkurs 1 till 3 och fritids. Skolorna har gemensamma teman och årshjul som underlättar planering, gynnar samarbete och säkrar en likvärdig och kvalitativt arbete mellan skolorna. I teman ingår arbete med ämnen så som SO, NO, teknik, svenska och matematik. Mycket laboration, skapande och lek ingår i teman. Redan i förskoleklassen arbetar eleverna med lärlogg, en reflektion över sitt eget lärande. Lärloggen fortsätter eleverna med fram till årskurs 3. Mattelekar i förskoleklassen stödjs med introduktion till laborativt mattematerial och böcker som de känner igen sedan i årkurs 1 till 3.

Kunskapsutveckling med fokus på språk och matematik

Förskollärarna i rektorsområdet arbetar språkutvecklande med utgångspunkt i fonologisk medvetenhet. De använder sig av Bornholmsmodellen, gör kartläggningar tidigt på hösten, arbetar målinriktat med språkgrupper under läsåret och följer upp resultatet på våren. Förskolelärarna genomför även kartläggningar med Hitta Språket. Resultaten ger tydliga och tidiga indikationer om vilka elever som är i behov av särskilt stöd.  Språkundervisning i förskoleklassen utgår från Bornholmsmodellen och förskollärarna arbetar med riktade insatser i små grupper för att främja elevernas språkutveckling. Språkutvecklingen som sker hos eleverna under förskoleklassen är enorm. Alla utvecklas utifrån sin nivå.

Förskolelärarna genomför kartläggningar med Hitta Matematiken. Resultaten ger indikationer om vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Matematikundervisningen fokuserar på förankring av baskunskaper för samtliga elever. Förskolelärarna arbetar även med riktade insatser i små grupper utifrån resultaten på Hitta Matematiken.

 

För mer information om förskoleklass kontakta:

Paula Jonsson, biträdande rektor Kungsklippeskolan och Kräpplaskolan

paula.jonsson@huddinge.se

08-535 307 83

Uppdaterad 11 mars 2024

Var informationen till din hjälp?