Trygghetsteamet

Trygghetsteam

Långsjöskolans har ett gemensamt trygghetsteam med representanter från skolledning, elevhälsa, fritids och lärare på båda skolorna. Trygghetsteamets främsta uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande genom att initiera olika typer av aktiviteter inom ramen för de teman som finns på skolorna. De fungerar även konsultativt, som ett stöd för elever, personal och vårdnadshavare. Teamet ses varje vecka under läsåret för att behandla ärenden som inkommit samt stämma av pågående arbete.

Utifrån enkätresultaten från föregående läsår, har vi beslutat att fokusera på följande områden.

  • Trygghet
  • Trygga zoner
  • Arbets- och studiero

Trygghetsteamet ansvarar även för att utbilda personalen i Mini-medling som är den konflikthanteringsmetod som skolan tagit ställning för att vi ska använda oss av i vår verksamhet. Detta ger personalen på skolan ett gemensamt förhållningssätt i konflikthantering vilket skapar trygghet för både barn och vuxna. Mini-medling innebär i korthet att den vuxne har rollen som opartisk samtalsledare i ett strukturerat och tydligt samtal. Den vuxne hjälper eleverna att lära sig att hantera sina konflikter genom att kommunicera och sätta ord på sina känslor.  Båda parter i konflikten får möjlighet att berätta sin version, beskriva vilka konsekvenser situationen medfört, ta ansvar för sina delar, ställa frågor till sin motpart och framförallt besluta hur de ska gå vidare. Metoden används i både större och mindre konflikter.

 

Bråka smartare

Som en del i skolornas värdegrundsarbete kommer vi under läsåret 20/21 starta upp ett arbete i “konfliktkunskap”. Vi kommer att använda oss av ett material som heter Bråka Smartare som är framtaget av Medlingscentrum. Materialet bygger på olika teman som var och ett kommer att introduceras för eleverna och genomsyra deras vardag över tid och dyka upp i flera olika sammanhang för att ge ett hållbart resultat.

Syftet med Bråka smartare är att göra eleverna mer “konfliktsmarta”. Vi vill att eleverna ska bli medvetna om sin egen del i konflikter, förstå hur de reagerar och hjälpa dem att göra kloka val. Materialet ger även elever och pedagoger ett gemensamt språk för att tala om bråk och konflikter.

 

Uppdaterad 19 december 2022

Var informationen till din hjälp?