Behandling av personuppgifter

Huddinge kommun respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan sammankopplas med dig. Det kan vara

 • namn
 • personnummer
 • foton
 • ljudupptagningar
 • beslut
 • fastighetsbeteckning
 • annat som indirekt kan associeras med just dig.

Hantering av personuppgifter

De lagliga grunder som kommunen normalt stödjer sin behandling av medborgares personuppgifter på är:

 • myndighetsutövning
 • rättslig förpliktelse
 • allmänt intresse
 • avtal
 • samtycke (i speciella undantagsfall).

Huddinge kommun hanterar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund för det och ett ändamål sammanhängande med våra verksamheter. Det kan till exempel vara

 • bibliotekets låneregister
 • en bygglovsansökan
 • skol- och barnomsorgsregistret
 • andra former av myndighetsutövning.

Syftet är att vi ska kunna ge dig bästa möjliga kommunala service på ett rättssäkert vis.

Respektive nämnd ansvarar för personuppgiftsbehandling inom sitt verksamhetsområde. 

Informationsskyldighet

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas inom ramen för kommunens verksamheter, och hur länge personuppgifterna kommer att sparas innan de raderas. Denna information ska finnas tillgänglig och vara tydlig för dig både när du är i kontakt med oss och vi samtidigt sparar information om dig, och när du hör av dig till oss för att få veta detta.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära ett registerutdrag enligt GDPR för att få information om hur kommunen behandlar de personuppgifter vi har om dig.

Begära ett registerutdrag

Rätt till rättelse

Du har också rätt att få dina personuppgifter hos oss rättade. Kontakta i första hand Huddinge kommuns registrator för att rätta eller justera felaktigheter som uppkommit.

Rätt till radering

Sammanhängande med andra lagar än GDPR som styr kommuners verksamheter kan du bara under vissa förutsättningar få vissa av dina personuppgifter raderade. Detta gäller även sådana du har samtyckt till att vi behandlar – det vill säga det är inte alltid du kan återta ett samtycke som du har gett till en kommun eller annan myndighet.

Läs mer om dina rättigheter

Du kan läsa mer om dina rättigheter på webbplatsen för Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.  IMY (tidigare Datainspektionen) är tillsynsmyndighet för alla organisationers efterlevnad av GDPR.

Dina rättigheter (imy.se)

Kontakta oss

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss, eller direkt till IMY.

Lämna ett klagomål (imy.se)

För frågor och synpunkter

Om du har frågor och synpunkter kring kommunens hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Uppdaterad 15 november 2022

Var informationen till din hjälp?