Avfallsplan och föreskrifter

I avfallsplanen kan du bland annat läsa om nuläge, mål och åtgärdsförslag för hur avfallshanteringen i kommunen ska skötas.

Kommunens ansvar att ta hand om avfallet

Det avfall som uppstår av vår konsumtion av bland annat mat och kläder behöver vi ta hand om på ett så bra sätt som möjligt.

Alla svenska kommuner har en lagstadgad skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll och jämförligt avfall från annan verksamhet.

Så ska hanteringen av avfall gå till

Renhållningsordningen består av en avfallsplan samt föreskifter för avfallshantering som beskriver hur kommunens avfall ska skötas. I avfallsplanen kan du bland annat läsa om nuläge, mål och åtgärdsförslag för hur avfallshanteringen i kommunen ska skötas.

Avfallsföreskifterna visar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har och innehåller bestämmelser hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas. 

Avfallsplan för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommun (pdf)

Avfallsföreskrifter i Huddinge kommun (pdf)

Förslag till ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter

Här finns förslag på ändrade texter i avfallsplan och avfallsföreskrifter utifrån ny lagstiftning. Förslagen är enligt miljöbalken 15 kap 42 § publicerade på denna sida under perioden 15 november–13 december 2023.

Eventuella synpunkter på föreslagna textförändringar ska vara skriftliga och skickas via e-post till synpunkter@srvatervinning.se senast den 13 december.

Avfallsplanen innehåller information om mål för att minska avfall och nedskräpning, och för att öka återbruk och materialåtervinning. Planen anger hur målen ska följas upp, och innehåller också miljökonsekvensbeskrivning utöver aktuell information om insamlade avfallsmängder och deponier.

Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall, ansvar för avfallshanteringen i kommunen, sortering, avfallsutrymmen och hämtningsvägar samt om undantag från föreskrifterna.

Förslag till ny avfallsplan

Förslag till nya avfallsföreskrifter

Mer information

Miljöbalken reglerar att att avfall ska tas om hand.

Miljöbalken i sin helhet (riksdagen.se) 

Uppdaterad 15 november 2023

Var informationen till din hjälp?