Förskolan Fridhem

Om oss

Förskolan Fridhem är en kommunal förskola med fem avdelningar, cirka 95 barn mellan 1 och 5 år uppdelade i två byggnader.

Avdelningarna Guldgruvan och Regnbågen har 15-16 barn vardera i åldrarna 1-3 år, Kammaren och Skatten har 20-21 barn vardera i åldrarna 3-5 år och Skeppet i ett närliggande annex med 22-23 barn 3-5 år.

På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Alla förskolans pedagoger har barnskötar-, lärar- eller förskollärarutbildning. På förskolan finns administratör, lokalvårdare samt kock som lagar mat i vårt tillagningskök.

Förskolan ligger i ett bostadsområde med närhet till parker och skog. Med en promenad på cirka 30 minuter tillsammans med barngruppen når vi bibliotek, skolor och centrum. Busshållplats finns precis utanför förskolan.

Eftersom förskolan har en bra gård utnyttjar vi den allra mest. På gården finns en spännande miljö för barnen, natur, lekredskap och ett hus för olika slags aktiviteter.

Vi arbetar i en lärande miljö utifrån förskolans läroplan, där både barn och vuxna är delaktiga och medforskande.

Öppettider och studiedagar

Förskolan har öppet 06.30 - 17.30 och utgår från vårdnadshavares beställda tider, arbets- eller studietid + restid.

Förskolan stänger fyra dagar per år för studiedagar.

Dokument


Så här arbetar vi

Läroplanen för förskolan -98 rev -10 (Lpfö98/10) samt Huddinge kommuns riktlinjer ligger till grund för verksamhetens utformande.

Utdrag ur Lpfö98/10

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet."

Grunden till lärandet är lek. Förskolans aktiviteter utgår från barnens delaktighet och pedagogernas roll är att vara medforskare och upptäcka tillsammans med barnen. Verksamheten bygger på att pedagogerna dokumenterar och reflekterar för att kunna synliggöra barnens lärprocesser och leda utvecklingen vidare i enlighet med styrdokumenten.

Eftersom verksamheten utgår från både individ och grupp ser det olika ut på avdelningarna även om vi har samma grundstruktur.

Alla förskolor i Huddinge arbetar systematiskt med kvalitetsarbete och utvecklar verksamheten med hjälp av barns, vårdnadshavares och pedagogers utvärderingar.


Föräldrasamverkan

Utdrag ur Lpfö 98/10:

”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar”.

Förskolan skall ses som ett komplement till hemmet. Att du som vårdnadshavare har möjlighet att påverka och vara delaktig kring både verksamhetens utformning och innehåll, samverkan och delaktighet är av stor vikt för barnets omsorg och utveckling. Vi informerar om verksamheten på olika sätt och försöker vara tydliga med förväntningar och krav mellan förskola och hem. När barnet börjar på förskolan introduceras ni med hjälp av så kallad föräldraaktiv introduktion, mer information om det när ni får plats på förskolan.

Förskolans forum för delaktighet samt informationskanaler:

 • Introduktion
 • Uppföljningssamtal
 • Individuella utvecklingssamtal
 • Verksamhetsinfo på anslagstavlor
 • Info om dagen i respektive entré
 • Dokumentation, pedagogisk dokumentation
 • Dagliga möten
 • Informationsbrev via e-post eller i pappersform
 • Föräldramöten för information, diskussion och verksamhetsutveckling 1-2 gånger per år
 • Föräldraforum, öppet möte med verksamhetsdiskussioner en gång per termin
 • Dropin-kaffe i storgrupp, mindre grupp eller avdelningsvis
 • Sommarfest/julkul eller andra aktiviteter för samtliga barn och vårdnadshavare

Det finns dessutom alltid möjlighet att boka samtal eller nå förskolans pedagoger eller förskolans chef per telefon eller e-post.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Guldgruvan 08-535 309 68
Regnbågen 08-535 309 68
Kammaren 08-535 305 76
Skatten 08-535 305 80
Skeppet 08-535 305 78

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Besök oss


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?