Förskolan Hagen

Om oss

Vid Gömmarens naturreservat i Segeltorp ligger den kommunala förskolan Hagen. Förskolans stora gård inbjuder till utforskande lek och rörelse men också aktiviteter som måleri, skapande, vattenlek och gymnastik. Vi jobbar med olika projekt som genomsyrar verksamheten i både lek och lärande. Materialet, både ute och inne, är varierat och lockar fram upptäckarlust hos barnen. Det ska vara roligt, lärorikt och meningsfullt att vistas i förskolan.

Förskolan Hagen är en kommunal förskola som ingår i förskoleområdet Segeltorp-Utsälje. Under fem veckor på sommaren samarbetar vi inom förskoleområdet. Det finns alltid en förskola inom området som är öppen när de andra förskolorna är stängda.

Hagen har ett tillagningskök med en utbildad kock som serverar fräscha, näringsrika och vällagade måltider med salladsbuffé till lunchen.

Vi följer Huddinge kommuns matsedel där alla måltider är näringsberäknade och utgår ifrån Livsmedelsverkets riktlinjer.

Visning av förskolan hösten 2018

En gång per månad har vi visning av förskolan för föräldrar som vill söka plats hos oss. Visningen är mellan klockan 9.30-10.30 den 19 september, 24 oktober och 28 november. Anmäl dig på telefonnummer 08-535 330 23.

Vi arbetar med begreppen Barnsyn, Barns inflytande och Medforskande pedagoger. Alla barn har rätt att befinna sig i utforskande sammanhang tillsammans med närvarande, medforskande pedagoger. För att skapa förutsättningar för detta finns en pedagogisk årsplan som vi arbetar utifrån.

Vi arbetar med förskolans uppdrag som en helhet, lärandet pågår hela tiden, alla delar i verksamheten är lika viktiga. Genom att observera och vara nyfikna på barnens intressen fångar vi upp frågor, tankar och idéer som leder till korta eller långvariga projekt. Det utforskande arbetet sker ofta i mindre grupper och utvecklas utifrån barnens egna frågeställningar och problemlösningar. Med hjälp av pedagogisk dokumentation reflekterar vi över barnens tillvägagångssätt och deras lärprocesser.

Vi arbetar med lärplattor som pedagogiskt verktyg för bl.a. dokumentation och reflektion tillsammans med barnen.

Förskolechef och biträdande förskolechef ansvarar för den pedagogiska verksamheten, kvaliteten, personalen och ekonomin inom hela området. I området finns även administratör, ateljépedagog och pedagogisk handledare. Den pedagogiska handledarens roll är att kontinuerligt träffa arbetslagen för att utveckla verksamheten genom bland annat gemensam reflektion.

I våra arbetslag arbetar förskollärare och barnskötare. Förskolläraren har huvudansvaret för att mål och åtaganden följs samt att kontinuerlig uppföljning av arbetet görs.
Arbetslaget ansvarar för att verksamheten och undervisningen sker i enlighet med läroplanens mål.

Samarbete mellan förskolorna inom området sker i form av kompetensutbyte under arbetsplatsträffar, studiedagar, nätverksträffar, utvecklingsgrupper med mera. Vid dessa tillfällen arbetar vi med uppföljning, utvärdering och utveckling av våra verksamheter.

Grupper

Hagen har fem grupper; Vitsippan, Gullvivan och Blåklockan för de yngre barnen samt Violen och Skogsstjärnan för de äldre barnen.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan har fyra studiedagar per år då är förskolan stängd. Dessa dagar är till för att hela personalgruppen under dagtid ska få möjlighet att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling.
Den som själv inte kan ordna barnomsorg måste anmäla det till personalen senast tre veckor före studiedagen. Då försöker vi ordna lämplig placering på annan förskola.

Dokument


Så här arbetar vi

Idén om att vi lär av varandra och att mötet mellan människor är värdefullt och lärorikt genomsyrar våra verksamheter. Pedagogerna är lyhörda för barnens intressen och med hjälp av verktyget pedagogisk dokumentation kan teman eller projektarbeten växa fram i takt med barnens och pedagogernas nyfikenhet. Det är viktigt att barnen görs delaktiga i sitt eget lärande och det når vi genom reflektion tillsammans med barnen.

Förskolans läroplan ligger som grund för arbetet på förskolan. Språk, matematik och naturvetenskap är områden som vi ständigt arbetar med på ett lekfullt och lärorikt sätt. Barn lär med hela kroppen och lärstilarna varierar. Leken är en viktig faktor för lärandet och den sociala utvecklingen. Det är viktigt att barn får många möjligheter att befinna sig i sammanhang där de får lyckas, både på egen hand och tillsammans med andra.

Naturen ger ytterligare en dimension åt verksamheten och är en viktig plats för lek och lärande. I skogen får barnen utrymme, den väcker frågor och nyfikenhet om bland annat naturen och kretsloppet.


Föräldrasamverkan

Vi vill att du som förälder ska ha förtroende för verksamheten och känna dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan. Därför är det viktigt att du är delaktig och har insyn i det som sker på förskolan. De olika former för föräldrasamverkan som vi erbjuder är:

  • Föräldraaktiv introduktion
  • Uppföljningssamtal
  • Föräldramöten
  • Information för nya föräldrar
  • Utvecklingssamtal
  • Förskoleforum
  • Veckobrev
  • Drop-in aktiviteter

För att få en tydligare bild av hur ditt barn har det under en dag på förskolan är du som förälder alltid välkommen att delta i verksamheten.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Vitsippan 08-535 330 18 070-870 62 01
Gullvivan 08-535 330 22 070-870 69 95
Blåklockan 08-535 330 18 070-870 04 34
Violen 08-535 330 37 070-870 03 61
Skogsstjärnan 08-535 330 23/24 072-566 42 61

Vid frånvaro

Ledning

Förskolechef

Monica Lövdahl - närmast ansvarig för förskolan Gräshoppan.

Telefon: 08-535 331 80

E-post: monica.lovdahl@huddinge.se

Biträdande förskolechef

Kenneth Axelsson, närmast ansvarig för förskolan Hagen, Juringe gård och Trädgårdssångaren.

Telefon: 08-535 304 87

E-post: kenneth.axelsson@huddinge.se

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 25 april 2018

Var informationen till din hjälp?