Förskolan Solrosen

Funktionellt delat ledarskap i Huddinges kommunala förskolor

Den 1 januari 2020 infördes delat ledarskap i de kommunala förskolorna i Huddinge. Det innebär att en enhetschef och en, eller flera, rektorer leder arbetet tillsammans i våra förskoleområden. Tidigare leddes arbetet enbart av en rektor. Den nya ledarskapsmodellen kallas funktionellt delat ledarskap.


Om oss

Förskolan Solrosen är en kommunal förskola i Snättringe som är en naturnära villaförort i Huddinge kommun. Närheten till både centrum, skog och sjö gör att barnen på olika sätt får möjlighet att utforska sitt närområde under sin vistelse på förskolan. Förskolans gård har en stor kapacitet till olika erbjudanden av lek och alla avdelningar har tillgång till alla gårdar.

Vi strävar vi efter att utgå från barnens vardag och erfarenheter och att alla barn ska erbjudas en mångfald av möjligheter till undersökande under hela dagen. I vår enhet ska alla individers lika värde återspeglas i våra handlingar och i vårt förhållningssätt.

Vi ser på barnens lärande som rhizomer, ett slags rotsystem som går i oförutsägbara banor. Det betyder att lärande inte följer en på förhand utstakad väg, utan att det istället tar banor fram och tillbaka. Utifrån ett sådant synsätt kan kunskap förstås som något som uppstår i alla de olika möten som görs i ett barns tillvaro.

Vi vill att våra miljöer på förskolan ska kännas välkomnande och fulla av möjligheter. De ska väcka förundran, nyfikenhet och utforskarglädje genom att vara estetiska, variationsrika och inbjudande. De ska också främja och bjuda in till möten mellan barn, mellan barn och pedagog, men också mellan barn och material.

Miljöerna ska vara tillgängliga och präglas av barnens delaktighet och inflytande. Barnen ska med självständighet kunna navigera i rummen och närma sig material och utmaningar genom eget inflytande och nå sin fulla potential.

För att lättare få syn på barnens processer arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Det hjälper oss att få syn på och lyssna till barnens hypoteser och teorier. Pedagogisk dokumentation blir ett arbetsverktyg genom vilket vi synliggör de pedagogiska processer och villkor som finns på våra förskolor. Det ger oss möjlighet att kontinuerligt utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten.

I området har vi en utvecklingsledare som på olika sätt arbetar med barn, pedagoger och ledning för att utveckla och utmana den kreativa verksamheten på förskolorna, samt utveckla arbetet med barnens processer, stödja verksamheten och se till att våra dokument levandegörs i praktiken.

På Solrosen finns det utrymme för att erbjuda platser till 56 barn. Just nu har förskolan organiserat på följande sätt:

Blåklockan barn cirka 2–4 år
Vitsippan barn 4–5 år

Maten

Förskolan har ett mottagningskök och får maten från förskolan Skogsvaktartorpet. Maten tillagas utifrån Huddinge kommuns och Livsmedelsverkets riktlinjer. 

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 6.30–18.00.

Varje år har vi fem studiedagar. Du får i god tid information om vilka dagar som gäller på din förskola.

Under sommaren samarbetar vi inom förskoleområdet.

En gång i månaden stänger förskolan klockan 16.00 då förskolans personal har arbetsplatsträff (APT). Vid behov håller förskolan öppet för de barn vars föräldrar inte har möjlighet att hämta tidigare. 

Dokument


Anpassningar med anledning av covid-19

På grund av pandemin har vi just nu särskilda restriktioner vad gäller samverkan med vårdnadshavare och så långt det är möjligt sker kontakt via telefon eller digitalt.

Huddinge kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Huddinges förskolor och grundskolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer information och frågor och svar finns samlade på huddinge.se/coronaviruset/


Så här arbetar vi

Tillsammans med pedagogerna reflekterar och dokumenterar barnen pågående processer. På så sätt lär de sig hur omvärlden fungerar och hittar nya sätt att upptäcka den på. Hos oss ska barn få möjlighet att tänka, alla barn ska få ingå i mindre sammanhang och erbjudas tillfällen att skapa hypoteser och teorier och ska också ges möjlighet att prova dem i verksamheten. Olika former av undersökande och utforskande fördjupar upplevelser med spännande material. Vi arbetar med experimenterande material (lera, tecknande, sång, klister, musik, skapande och konstruerande). Barnen får möjligheter att uttrycka sig på många olika sätt.  


Föräldrasamverkan

Hela vår verksamhet bygger på ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna. Vi vill att du som vårdnadshavare ska ha förtroende för verksamheten och känna dig trygg när du lämnar ditt barn hos oss. Därför är det viktigt att du som vårdnadshavare är delaktig och har insyn i det vi gör.

Vi har en föräldraaktiv inskolning som varierar i längd beroende på hur inskolningen går. Alla barn är olika och därför är inskolningen en individuell process för varje barn. Föräldrar är med sitt barn hela tiden och deltar i alla aktiviteter och rutiner som sker under dagen

Några veckor efter inskolningen blir du inbjuden till ett uppföljande samtal om hur det går för ditt barn.

Nära kontakt med hemmen

Vi vill att föräldrarna ska vara delaktiga och bjuder bland annat in till utvecklingssamtal under vårterminen och föräldramöten under hösten. I december brukar Solrosen ge barn och föräldrar en möjlighet att mötas tillsammans över någon form av mingel/ drop-in.

En del av den dokumentation vi använder, sätter vi upp inne på processväggarna inne på avdelningarna. Där kan man se vad som händer på dagarna och vad barnen är upptagna av just nu.

I våra månadsbrev beskriver vi verksamheten, både det vi gjort och vad som kommer att hända framöver. Föräldrar är alltid välkomna att delta i verksamheten. Vår strävan är att alla ska känna sig välkomna och ha en god insyn i den verksamhet som Solrosen erbjuder.


Kontakta oss

 Avdelningar

Smörblomman 08-535 308 23
Blåklockan 08-535 308 24
Mellangården 08-535 308 25

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 21 januari 2021

Var informationen till din hjälp?