Förskolan Sörskogen

Om oss

Förskolan Sörskogen är en kommunal förskola och en av sex förskolor i Sjödalens förskole-område. Övriga förskolor inom området är Albatrossen, Balingsnäs, Entitan, Sagoskogen och Äpplet.

Förskolan ligger i området Sörskogen med en härlig gård med kuperad terräng och skogen inpå knuten.

Våra avdelningar

Sörskogen består av fyra avdelningar med åldersblandade barngrupper, Nyponet, smultronet, Lingonet och Hallonet
Under vårterminen möts förskolans äldsta barn kontinuerligt i olika organiserade sammanhang, som en förberedelse för en övergång till förskoleklass.


Så här arbetar vi

I Sjödalens förskole-område har vi tagit ställning för att alla ska arbeta utifrån vår vision: "en vilja att förbättra egna och andras levnadsvillkor". Vi låter ledorden omsorg, lek och undervisning bilda en helhet och genomsyra verksamheten.

Grunden för att utvecklas och lära är att känna sig trygg, bekräftad och lyssnad på. För oss är det viktigt att skapa goda relationer med både barn och vårdnadshavare. Vår läroplan och likabehandlingsplan ligger till grund för vårt arbete. För att säkerställa alla barns rätt organiserar vi för att barnen får vistas i mindre grupper större delen av dagen.

Genom en pedagogisk miljö som inbjuder till och utmanar barns lek och skapande ska vi väcka nyfikenhet och lust. Vuxna, deltar i, berikar och utmanar leken med material och frågeställningar som kan ta leken vidare. I den pedagogiska miljön får barnen möta en mångfald av material, litteratur och bilder.
En helhetssyn på barns lärande gör att vi är medvetna om och synliggör lärandet som pågår i alla undervisningssituationer hela dagen.

Huddinge kommuns riktlinjer "Utforska språken" ligger till grund för att vi organiserar för högläsning och boksamtal varje dag. Vi erbjuder litteratur på olika språk, i olika genrer och översätter nyckelbegrepp i verksamheten till olika språk.

Vi utgår ifrån och har ett ansvar att bredda och utvidga barns erfarenheter och livsvärldar.

Genom ett processinriktat arbetssätt och ett tydligt pedagogiskt ledarskap skapar vi möjlighet att vara följsamma och kan ta tillvara barns tankar och idéer.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, i syfte att följa upp, utvärdera och planera undervisningen. På så sätt ökar vi möjligheten för barnen att bli delaktiga och få inflytande i verksamheten.
I syfte att verka för en likvärdig förskola inom organisationen leder rektor och biträdande rektor det pedagogiska utvecklingsarbetet. Till stöd finns specialpedagog och pedagogisk handledare.


Föräldrasamverkan

Grunden för ett gott samarbete mellan hem och förskola läggs redan vid introduktionen.  Introduktionen bygger på ett aktivt deltagande av vårdnadshavaren, som tillsammans med barnet är med i förskolans verksamhet mellan 09.00-15.00. Introduktionsperiodens längd avgörs av det enskilda barnets behov, men räkna med två veckor. Efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal, där vi går igenom hur introduktionen upplevts. 

Vi värnar den dagliga dialogen och erbjuder dessutom utvecklingssamtal en gång per läsår. Tillsammans med vårdnadshavare får vi en samlad bild av barnet, något som stödjer oss i att organisera för en så bra och utvecklande verksamhet som möjligt. Varje höst har vi föräldramöte och två gånger varje läsår bjuder rektor in till möte med föräldrarepresentanter.

Ett månadsbrev ger en kontinuerlig information om den verksamhet barnet varit delaktiga i samt övrig aktuell information.

Maten på förskolan

Förskolan har en egen kock, som lagar mat från grunden. Vi följer Huddinge Kommuns förskolematsedel och alla måltider är näringsberäknade enligt kommunens kostkonsulent.


Kontakta oss

Avdelningar

Lingonet 08-535 305 91
Smultronet 08-535 305 92
Hallonet 08-535 381 32
Nyponet 08-535 381 30

Ledning

Vill du komma i kontakt med någon i ledningen nås vi säkrast via mail.

Väljer du att ringa når du oss på nedanstående telefonnummer, säkrast på onsdagar. Kan vi inte svara ber vi er att lämna meddelande, så hör vi av oss till er så fort vi har möjlighet.

Besöksadress


Uppdaterad 20 mars 2019

Var informationen till din hjälp?