Bo och studera på annan ort

Inackordering

Huddinge kommun kan ge ekonomiskt stöd till gymnasieelever som behöver bo på annan ort, inackordering, under sin skolgång. Stödet gäller boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Du kan få inackorderingstillägg om du uppfyller samtliga nedanstående kriterier: 

  • Du är folkbokförd i Huddinge kommun.

  • Du är högst 20 år gammal. Tillägget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

  • Du går på en kommunal- eller landstingsdriven skola.

  • Du har tagits emot i första hand. Du blir till exempel mottagen i första hand till riksrekryterande utbildning eller om programmet och inriktningen inte ges i hemkommunen/samverkansområdet i Stockholms län. Nationell idrottsutbildning (NIU) i sig är inte skäl för mottagande i första hand.

  • Det är minst 60 km mellan ditt hem och skolan. Kriteriet gäller inte dig som studerar vid ett naturbruksgymnasium och bor på skolan.

  • Du kan inte åka med SL-kort till skolan. Kriteriet gäller inte dig som studerar vid ett naturbruksgymnasium och bor på skolan.

  • Du är inackorderad minst fyra dagar i veckan.

Du kan också bli beviljad inackorderingstillägg om du är antagen till en av Skolverket godkänd svensk skola utomlands och om kommunen godkänner dina utlandsstudier. Du kan få inackorderingstillägg för utlandsstudier under ett år.

Riktlinjer för inackorderingstillägg inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Ansök om inackorderingstillägg

Du ansöker om inackorderingtillägg i e-tjänsten. Ansökan görs läsårsvis.

Så mycket får du i bidrag

Bidragsbeloppet är 1/25 av prisbasbeloppet. 2021 motsvarar det 1904 kronor/månad och år 2022 beloppet är 1932 kronor/månad. Huddinge kommun ersätter ett högre belopp än minimiersättningen enligt skollagen för att kunna bidra extra till eventuella resor till hemorten under läsåret. 

Inackorderingstillägget betalas ut under högst nio månader per år, september till maj. Utbetalning av tillägget sker i slutet av månaden.

Är du omyndig betalas inackorderingstillägget ut till din vårdnadshavare.

Inackorderingstillägget inkluderar resor till och från hemmet och du har inte rätt till ytterligare ersättning för resor mellan inackorderingsbostaden och skolan.

Anmäl förändringar i tid

Det är viktigt att du genast meddelar gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge kommun om din situation förändras så att du inte längre uppfyller kraven för inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg som utbetalats på felaktiga grunder ska återbetalas. 

Fristående skola

Studerar du på en fristående skola utanför Stockholm så kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN.

Mer information om hur du ansöker.

Uppdaterad 16 september 2021

Var informationen till din hjälp?