Stöd till elever i gymnasieskolan

Som elev i gymnasieskolan har du rätt att få stöd för att nå kunskapsmålen i de kurser du går. Det ska även finnas tillgång till elevhälsa med till exempel kurator.

Prata med kuratorn

Som elev i gymnasieskolan kan du prata med skolans kurator för att få stöd och hjälp i olika  frågor. Det kan till exempel handla om 

  • hjälp med relationer
  • konflikthantering
  • känslomässiga problem
  • funderingar och bekymmer som du vill prata med någon om.  

Kuratorn har tystnadsplikt

Kuratorn har tystnadsplikt. All personal inom skolan har även en anmälningsskyldighet. Det betyder att de som misstänker att en elev far illa eller riskerar att fara illa måste anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsskydligheten är ett undantag från tystnadsplikt och sekretess. 

Elever i behov av särskilt stöd

Som elev i gymnasieskolan har du rätt till särskilt stöd för att nå betyget E i varje kurs. Om du har svårt att nå målen är det rektorn på skolan som har  ansvar för att se till att utreda svårigheterna.

Det kan handla om kortare, tidsbegränsade åtgärder, eller stöd under hela skoltiden.

Utredning och åtgärdsprogram

Om utredningen visar att du behöver extra stöd, ska rektorn besluta att ett  åtgärdsprogram ska tas fram. Åtgärdsprogrammet ska tas fram i samråd med dig som elev och dina vårdnadshavare.

I åtgärdsprogrammet ska det tydligt stå

  • vilka behov som finns
  • hur behoven ska tillgodoses
  • hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Elevhälsa och extra stöd

Uppdaterad 5 juli 2022

Var informationen till din hjälp?