Förskolan Butaland Flemingsberg

Förskolan Butaland Flemingsberg är en fristående förskola i Flemingsberg.

Om oss

Förskolan Butaland Flemingsberg (Butaland F)  är en fristående förskola i Flemingsberg, som ligger på markplan i ett flerfamiljshus med en fin terrass. Terrassen inspirerar till lek och aktivitet och vi har nära till skog och natur.

Förskolans huvudman är ett förskoleföretag Butaland AB som erbjuder kvalitativ barnomsorg till barn i åldrarna 1-5 år. Företaget har idag 4 förskolor i Huddinge som leds av rektorer och skolchef. All personal har gemensamma planeringsdagar, studiedagar och vissa arbetsplatsträffar (APT) samt andra former av nätverksträffar.

Butaland AB arbetar aktivt med förebyggande säkerhetsarbete såsom kris- och beredskapsplaner för förskolorna, egenkontroll av arbetsmiljön, miljöbalken, barnsäkerheten och brandskydd. Tillbud och skador registreras och följs enligt kvalitetssäkrade rutiner.

Förskolan är godkänd utifrån de lagar och regler som föreskrivs vår verksamhet. Vi gör regelbundet brand-, arbetsmiljö- och barnsäkerhetsronder för att miljön ska var en säker och trygg plats för både barn och personal att vistas i.

Förskolan har 33 platser för barn från 1 år till 5 år på 2 avdelningar. Barnen ska delas in i mindre grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses.

Förskolan Butaland F  har fokus på  språk och uteverksamhet. Det svenska och engelska språket är något vi aktivt stödjer och utvecklar på våra förskolor genom att anställa både svensktalande och engelsktalande pedagoger, vilket gör att barnen på ett naturligt sätt får lika stor del av båda språken. Barnen får lära sig språken via lek, sång, sagor och ramsor. Att vara ute i naturen och behärska härliga miljöer så som skog, park, affärer och sjön är oerhört viktig för en liten människa som ska leva i vårt demokratiska samhälle. Kreativitet, kulturkompetens och social kompetens att lära i samverkan med andra, är viktiga förmågor hos Butalands barn!

Vårt arbete omfattar läroplanens målområden och vi erbjuder:

 • Hemlagad mat med bra råvaror, en egen kock som gör nyttig mat 100 procent från grunden och med ekologiskt fokus. Vi har precis som hela Huddinge kommun som mål att andelen ekologiska livsmedel ska vara 50 procent år 2022.
 • Planerade aktiviteter inne och ute
 • Tillgång till egen buss för utflykter
 • Rytmik och rörelse aktiviteter
 • Enkel programmering och digital teknik
 • Museum och barnteater
 • Biblioteket
 • Parkleken    

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vistelsetiden avgörs beroende på vårdnadshavares arbets- och studietider.

Personalen har fem studiedagar per år och då har verksamheten stängt. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna omsorgen under dessa dagar ska senast tre veckor i förväg anmäla det till rektor så att en tillfällig plats kan ordnas.

Vi samarbetar mycket mellan våra förskolor och genomför sammanslagningar under sommaren.

Så här arbetar vi

Vårt arbetssätt är att skapa den bästa pedagogiska förskoleverksamheten, där barn och föräldrar upplever att de är viktiga och sträva efter en trivsam vi-känsla på förskolan. Till stöd finns specialpedagog och pedagogisk handledare.

Vår värdegrund utgår från Lpfö 98/18 (Läroplan för förskolan) och värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka verksamhetens arbete genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.

Språkutveckling i förskolan sker i det vardagliga lärandet. I alla möjliga situationer tränar vi på det svenska och engelska språket i verksamheten genom att använda ett tydligt och nyanserat språk.

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) integreras i förskolans verksamhet och syftet är att IKT ska bli ett verktyg för barnens lärande.

Vi arbetar mycket med rytmik, sång och dans. Detta främjar barnens språk- och kommunikationsutveckling och deras motorik och balans. Musik och rörelse använder vi som verktyg för matematikinlärning. Matematiken som finns i sångerna, förstärkas med rörelser och bidrar till ökad förståelse för matematiken.

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion synliggör pedagoger det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt kan pedagogerna fånga i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra. Vi arbetar med Tyra-appen för att synliggöra barnens lärande, utifrån våra pedagogiska planeringar. Detta genom att publicera bloggar kopplat till läroplanen. Det möjliggör för dig som vårdnadshavare att följa barnets vardag och lärande i bilder, filmklipp och text.

Maten är viktig för oss och all mat lagas i vårt stora fina kök på Sturevägen 38. Goda, vällagade och näringsriktiga måltider är en förutsättning för att växa och utvecklas på bästa sätt. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi strävar efter att undvika söta produkter. Vi har alltid en vegetarisk dag i veckan. Vi serverar specialkost till de barn som behöver. Vid allergier eller överkänslighet och tillhörande intyg som styrker detta ber vi er att kontakta ledningen. Vi serverar samma mat till personalen som till barnen.

Föräldrasamverkan

Vi vill vara din högra hand! Detta gör vi genom lättillgänglig information för föräldrarna via webb, Tyra-appen, bra bemötande av föräldrar, glad och flexibel personal och bra kost. All förskolans personal ska vara flexibel med tider som passar just er vardag.

Vi har daglig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning. De dagliga pratstunderna mellan pedagoger och föräldrar är värdefull. Vårdnadshavare ska omgående informeras vid viktiga händelser. Vid inskolningen ska vårdnadshavare informeras om vilka styrdokument som gäller för verksamheten och vad dessa innebär.

Vi har olika forum för våra föräldrar:

 • föräldraråd, som träffas minst 1 gång/termin
 • föräldramöte 1 gång/år
 • föräldrafika 1 gång/år
 • utvecklingssamtal 1 gång/år
 • uppföljningssamtal
 • olika fester och traditionsdagar

Kontakta oss

E-post

Frånvaroanmälan

Besöksadress

Ledning

Uppdaterad 4 mars 2024

Var informationen till din hjälp?