Förskolan Glömsta

Glömsta förskola är en kommunal förskola som ligger i Glömsta bostadsområde.

Om oss

Glömsta förskola är en kommunal förskola som ligger i Glömsta bostadsområde.

Vår enhets vision är: "Vi ska utforma en utbildning med hög kvalité som grundar sig på god omsorg, välkomnande, utforskande och lek."

Glömsta förskolas verksamhet inspireras av Reggio Emilia pedagogiska filosofi. Det innebär att vi vill lyfta fram varje barns unika kompetenser. Filosofin bygger på att alla barn föds med en inre nyfikenhet att upptäcka världen.

Våra pedagoger är med och utforskar världen tillsammans med barnen. De är välutbildade och har ett förhållningssätt som gör att barnen får prova på många skapande aktiviteter i våra lockande miljöer.

Glömsta förskola består av 11 avdelningar varav en avdelning har uteverksamhetsprofil. Vi strävar efter att barngrupperna ska vara så åldershomogena som möjligt.

Glömsta förskola är unikt i sin arkitektur med fyra torg inomhus som alla barn har tillgång till; Stora torget, Lilla torget, Ateljén och Boktorget.

Vad utmärker våra förskolor?

Vår förskoleenhet arbetar i projektform med pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg i att synliggöra barns utforskande och lärande för både barnen själva och oss vuxna. Vi arbetar för att ge barnen verktyg att undersöka sina egna teorier.

Under dagen delas barngruppen in i smågrupper utefter intresse och behov. Vi vistas mycket utomhus på våra gårdar och i närområdet som inbjuder till spännande lekar både för små och stora.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–17.30.

Så här arbetar vi

För att ta till vara på alla barns kompetenser och intressen arbetar vi projekterande, där barnen ges möjlighet att vara utforskande individer tillsammans med pedagogerna. Den medforskande pedagogen har till uppgift att göra barnen till aktiva aktörer i sitt eget kunskapsskapande.

Enhetens fyra bärande grundpelare är projekterande, pedagogisk dokumentation, 100-språklighet och lärmiljön som ett aktivt verktyg att skapa meningsfulla sammanhang i våra verksamheter.

Vi vill ge barnen positiva, rika upplevelser utifrån deras intressen i våra projekt. Vi bygger upp våra lärmiljöer så att de är välkomnande, tilltalande, tydliga och tillgängliga för alla barn. Vi strävar efter en utbildning där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och utvecklas. Detta gör vi genom tolka aktiviteter där barnen kan uppleva, undersöka, pröva, fantasisera och förundras tillsammans med andra.

Estetik och 100-språklighet

Vi strävar efter att barn ska få tillgång till många olika varierande uttryckssätt - de ska få möjlighet till att bli 100-språkliga. Estetiken har därför en central roll i våra verksamheter. Barnen ska ha daglig tillgång till olika former av skapande, musik, dans och lek.

Lärmiljön som aktivt verktyg

Vi gör medvetna val av material och utformningen av miljön för att alla barn ska kunna välja utifrån sin inneboende vilja och kompetens. Vi ser miljön som den tredje pedagogen och strävar efter att våra rum ska vara tydliga, tillgängliga, tilltalande och utforskningsbara.

Det kompetenta barnet

Vi tror på det kompetenta barnet. Ett barn med en inneboende kraft att lära och utvecklas om vi ger dem förutsättningar för det. Detta synsätt återspeglar sig i både vårt förhållningssätt till barnen och i vår miljö på förskolan.

Lockar till läsning

Högläsning, sagor och bilderböcker är en naturlig del av vår verksamhet. Det är en viktig grund för barnens läsförståelse längre fram i livet och ger ökat ordförråd och näring till barns fantasi. Alla barn har tillgång till böcker på sin avdelning och vi arbetar aktivt med att på olika sätt locka barn till läsning.

Föräldrasamverkan

Vi sätter stort värde på den dagliga dialogen med dig som förälder kring ditt barn, vi lämnar ut familjebrev regelbundet med information om vad ditt barn har varit med och gjort på förskolan.

Vi erbjuder dig som förälder:

  • ett individuellt utvecklingssamtal per år eller vid behov
  • föräldramöten en gång per termin
  • uppföljningssamtal efter introduktionen.

Under året uppkommer även fler festliga tillfällen som du som förälder bjuds in till som till exempel drop-in-fika för barn och föräldrar, luciafirande och vårfest.

Trivsel och trygghet

Vi utgår från förskolans värdegrundsdokument och likabehandlingsplan när vi dagligen strävar efter att skapa ett gott klimat på våra förskolor. Genom vårt arbetssätt vill vi skapa rutiner som främjar trygghet och kontinuitet i barnens vardag på förskolan.

Vi vill aktivt medverka till att varje barn känner att de är en tillgång i gruppen och genom samspel med andra utveckla sin empatiska förmåga. Vi vill också tillvarata mångfaldens pedagogiska möjligheter i barngruppen och med lekens betydelse som vårt främsta redskap för att främja en god utveckling.

Vår ambition är att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet för att stärka självförtroendet hos barnet. Vi strävar efter att skapa en gemenskap på hela förskolan som omfattar både barn, personal och föräldrar. Tillsammans med andra utvecklas självkänslan, gruppkänslan och vänskapen.

Vi vill skapa situationer där barnen samtalar, samarbetar och engagerar sig. Vår strävan är att varje barn skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att visa medkänsla och ta ansvar för sig själv och andra.

Kontakta oss

Avdelningar och telefonnummer

Fantasin 08-535 315 28 eller 070-198 35 55
Viljan 08-535 315 29 eller 070-198 35 56
Drömmen 08-535 315 32 eller 070-198 35 57
Leken 08-535 315 34 eller 070-198 35 59
Dansen 08-535 315 35 eller 070-198 35 60
Lyckan 08-535 315 61 eller 070-198 35 69
Sagan 08-535 315 62 eller 070-198 35 70
Tanken 08-535 315 63 eller 070-198 35 71
Glädjen 08-535 315 64 eller 070-198 35 72
Sången 08-535 315 65 eller 070-198 35 73
Utforskarna 08-535 315 68 eller 072-589 75 85

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Uppdaterad 23 april 2024

Var informationen till din hjälp?