Förskolan Utsikten

Förskolan Utsikten är en kommunal förskola som ligger utkanten av Vistabergs bostadsområde och som tillhör Glömsta-Vårby förskoleområde.

Om oss

Förskolan Utsikten är en kommunal förskola.

Enhetens vision är:

"Vi ska utforma en utbildning med hög kvalitet som grundar sig på god omsorg, välkomnande, utforskande och lek."

Förskolan består av fem avdelningar fördelade på två våningar, där vi strävar efter att barngrupperna ska vara så åldershomogena som möjligt.  

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Så här arbetar vi

För att ta till vara på alla barns kompetenser och intressen arbetar vi projekterande, där barnen ges möjlighet att vara utforskande individer tillsammans med pedagogerna. Den medforskande pedagogen har till uppgift att göra barnen till aktiva aktörer i sitt eget kunskapsskapande.

Våra fyra bärande grundpelare är projekterande, pedagogisk dokumentation, 100- språklighet och lärmiljön som ett aktivt verktyg att skapa meningsfulla sammanhang i våra verksamheter. Vi bygger upp lärmiljöer så att de är välkomnande, tilltalande, tydliga och tillgängliga för alla barn. 

Estetik och 100- språklighet

Vi strävar efter en utbildning där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och utvecklas. Detta gör vi genom olika aktiviteter där barnen kan uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra. Estetiken har därför en central roll i våra verksamheter. Barnen ska ha daglig tillgång till olika former av skapande, musik, dans, lek etc.

Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati.

Vår utbildning vilar på läroplanen för förskolan och skollagen

Kompetenta barnet

Vi tror på det kompetenta barnet. Ett barn med en inneboende kraft att lära och utvecklas om vi ger dem förutsättningar för det. Detta synsätt återspeglar sig i både vårt förhållningssätt till barnen och i vår miljö på förskolan.

Lockar till läsning

Högläsning, sagor och bilderböcker är en naturlig del av vår verksamhet. Det är en viktig grund för barnens läsförståelse längre fram i livet och ger ökat ordförråd och näring till barns fantasi. Alla barn har tillgång till böcker på sin avdelning och vi arbetar aktivt med att på olika sätt locka barn till läsning.

Trygghet

Förskolan är noga med att alla barn är trygga både fysiskt och psykiskt. Vi gör kontinuerliga observationer för att säkerställa att alla barn känner sig trygga. Detta gör vi också med hjälp av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling

Föräldrasamverkan

Vi sätter stort värde på den dagliga dialogen med dig som förälder kring ditt barn, vi lämnar ut familjebrev regelbundet med information om vad ditt barn har varit med och gjort på förskolan och varje avdelning har ett Instagramkonto som du som vårdnadshavare kan följa.

Vi erbjuder dig som vårdnadshavare:

  • ett individuellt utvecklingssamtal per år eller vid behov
  • föräldramöten en gång per termin
  • uppföljningssamtal efter introduktionen

Under året uppkommer även fler festliga tillfällen som du som förälder bjuds in till som t.ex. drop-in-fika, luciafirande och vår/sommarfest.

Kontakta oss

Avdelningar

Dungen 08-535 331 35/ 0701-986756
Gläntan 08-535 331 34/ 0701-986755
Källan 08-535 331 33/ 0701-986754
Ängen 08-535 331 36/ 0701-985316
Hagen 08-535 331 37/ 0701-989282
   

Ledning

Besöksadress

Hitta hit 

Uppdaterad 1 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?