Skolplikt och frånvaro

Skolplikt betyder att barn både har en rättighet och skyldighet att gå i skolan. Nästan alla barn har skolplikt från att hen är 6 år gammal tills att hen går ut årskurs 9. Här hittar du information om skolplikt och närvaro och frånvaro i skolan.

Ansvar för skolplikten

Det är flera olika parter som har ansvar för att se till att barnet fullgör sin skolplikt:

 1. Barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet kommer till skolan och för att uppmuntra barnet till att delta i utbildningen.
 2. Barnets hemkommun. Hemkommunen är den kommun där barnet är folkbokfört. Kommunen ansvarar för att barnet får den utbildning de har rätt till.
 3. Huvudmannen (skolan). Huvudmannen för barnets skola ska se till att hen fullgör sin skolgång.

Läs mer om skolplikt på Skolverkets webbplats

Giltig och ogiltig frånvaro från skolan

Barnet ska vara i skolan om det inte finns ett giltigt skäl till att vara frånvarande. Giltig frånvaro kan till exempel vara att hen är sjuk eller har fått en godkänd ledighet.

Det är skolan som bedömer om frånvaron är giltig eller inte.

Utredning om frånvaro

Om ett barn är borta från skolan upprepade gånger eller under en längre tid gör skolan en utredning för att ta reda på varför hen är frånvarande. Utredningen görs tillsammans med barnet, vårdnadshavaren och elevhälsan.

För att minska frånvaron sätter skolan sedan in stöd och åtgärder så tidigt som möjligt. Det är viktigt att skolan och hemmet har en bra dialog och samarbete, för att se till att barnets närvaro i skolan blir bättre.

Om ditt barn inte trivs eller vill gå till skolan är det viktigt att du som vårdnadshavare tidigt berättar det. Sjukanmäl inte barnet, utan kontakta skolan och beskriv situationen. Då blir det lättare att upptäcka orsaken till frånvaron och kunna göra något åt det.

Ledigt från skolan

Barn kan få vara lediga från skolan en kort tid för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, alltså extra starka skäl, kan barn få vara lediga en längre tid.

Det är skolans rektor eller den som rektor delegerat som bestämmer om barnet får vara ledig från skolan. Om ledigheten är längre än 10 dagar får bara rektorn besluta om ledigheten.

Det är viktigt att du söker ledighet för ditt barn i god tid. Saker som kan påverka beslutet är till exempel:

 • hur länge barnet ska vara borta
 • hur frånvaron påverkar barnets skolgång
 • om barnet kan ta igen missad undervisning
 • hur viktig ledigheten är för barnet.

Sjukfrånvaro

Om barnet inte kan gå till skolan på grund av sjukdom ska du som vårdnadshavare göra en sjukanmälan till skolan. Du behöver meddela att barnet är frånvarande varje ny sjukdag.

Om barn som inte är sjukanmälda saknas på morgonlektionerna kontaktar personalen vårdnadshavaren för att se varför barnet är borta. Om ditt barn har en hög sjukfrånvaro kan skolan efterfråga ett läkarintyg som styrker sjukdom.

Du sjukanmäler ditt barn i e-tjänsten Skola24. Du behöver logga in med e-legitimation för att använda tjänsten.

Anmäl frånvaro i Skola24

Längre tid utomlands

Om ni flyttar utomlands och ditt barn inte längre är folkbokfört i Sverige upphör hens skolplikt. Samma sak gäller om barnet är folkbokfört i Sverige men hemkommunen bedömer att hen vistas varaktigt utomlands. Varaktigt innebär sex månader eller längre.

Om ett skolpliktigt barn ska bo utomlands i mer än sex månader måste du som vårdnadshavare ansöka om att skolplikten ska upphöra. I ansökan behöver du bifoga handlingar som styrker att barnet ska bo utomlands en längre tid, så att kommunen kan bedöma om skolplikten ska upphöra eller ej.

Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan är:

 • Intyg på skolplacering i utlandet
 • Resehandlingar
 • Anställningskontrakt för vårdnadshavare i utlandet
 • Hyresavtal eller bostadskontrakt
 • Övrigt som styrker att barnet ska bo utomlands en längre tid.

Du gör ansökan om att skolplikten ska upphöra på grund av längre tid utomlands i vår e-tjänst.

Ansök om skolpliktens upphörande vid längre utlandsvistelse

Kontakta andra myndigheter

Innan ni åker måste du också kontakta andra myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan. Om ni ska bo utomlands i minst ett år måste ni meddela flytten till Skatteverket senast en vecka innan ni åker.

Anmäl flytten på Skatteverkets webbplats

Anmäl flytten på Försäkringskassans webbplats

Om skolplikten upphör

Om skolplikten upphör vid längre utlandsvistelse behåller inte barnet sin plats på sin nuvarande skola. Det finns inte heller någon garanti för att barnet får en plats på samma skola när ni kommer tillbaka.

Hemkommunen har ett ansvar så länge barnet är folkbokfört i Sverige. Därför behöver du som vårdnadshavare varje termin visa att barnet fortfarande bor utomlands. Det gör du till exempel genom att skicka in ett intyg för barnets skola i utlandet. Lämna uppgifterna till kommunens utbildningskontor.

När barnet kommer tillbaka

När barnet kommer tillbaka till Sverige behöver du ansöka om en ny skolplats. Det gör du i vår e-tjänst för skolansökan. Du kan också kontakta fristående skolor direkt. Det finns ingen garanti för att barnet får plats på samma skola som tidigare.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

En utlandsvistelse som är kortare än sex månader bedöms ofta som en ogiltig frånvaro. Om barnet inte fullgör sin skolplikt och om det beror på att vårdnadshavaren inte tagit sitt ansvar, kan hemkommunen förelägga vårdnadshavaren med vite.

I undantagsfall kan barnet få rätt att fullgöra sin skolplikt på ett annat sätt. Samtliga punkter måste då kunna uppfyllas:

 • Den alternativa utbildningen är ett fullgott alternativ till svensk grundskola (eller annan skolform som är aktuell för barnet)
 • Kommunen får insyn i verksamheten
 • Det finns synnerliga skäl.

Det är hemkommunen som bestämmer om barnet kan fullgöra sin skolplikt på ett annat sätt.

Vad är synnerliga skäl?

Synnerliga skäl betyder att det ska finnas extra starka skäl. Det är ett undantag som används mycket restriktivt och bedömningen görs i varje enskilt fall.

En semesterresa räknas till exempel inte som ett synnerligt skäl.

Om du vill ansöka om att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt på annat sätt behöver du göra det i god tid.

Ansök om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Om ansökan blir beviljad blir barnet utskrivet från sin gamla skola, och den alternativa skolan blir elevens nya skolplacering. Kommunen har då inte längre ansvar för att finansiera barnets utbildning.

Uppskjuten skolplikt

För nästan alla barn börjar skolplikten höstterminen det år hen fyller sex år. I undantagsfall kan skolplikten skjutas upp ett år, men då måste det finnas särskilda skäl till det. Exempel på särskilda skäl kan vara om:

 • barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom
 • barnet har varit mycket kort tid i Sverige
 • barnet är född mycket sent på året och orienterar sig mot och identifierar sig med barn födda året efter.

Om du vill att ditt barn ska få uppskjuten skolplikt behöver du ansöka om det. De särskilda skälen som du anger i ansökan ska styrkas med intyg eller dokumentation.

Samma sak gäller om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklass ett år senare än vanligt.

Kommunen prövar sedan frågan och bestämmer om barnet ska få uppskjuten skolplikt eller inte.

Så ansöker du om uppskjuten skolplikt

Du ansöker om uppskjuten skolplikt för ditt barn i vår e-tjänst. Du behöver logga in med e-legitimation för att använda tjänsten. Är ni två vårdnadshavare behöver båda godkänna ansökan med e-legitimation.

Ansök om uppskjuten skolplikt

Vi börjar gå igenom alla ansökningar i januari oavsett om ansökan skickats in tidigare. Alla ansökningar behandlas skyndsamt. Om din ansökan behöver kompletteras kan handläggningstiden vara upp till två månader.

Även om du ansöker om uppskjuten skolplikt behöver du parallellt ansöka om en plats i förskoleklass. Det gör du via e-tjänsten Mitt skolval. För att använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation.

Ansök om plats i förskoleklass

Uppdaterad 9 april 2024

Var informationen till din hjälp?