Nämnder

Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Fullmäktige ger också mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Det är sedan nämnderna som ansvarar för att respektive verksamhet sköts på det sätt som fullmäktige har beslutat om.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Nämnderna tar fram verksamhetsplaner som beskriver hur varje nämnd ska nå inriktningsmålen och vilka beslut som måste tas.

Uppdaterad 28 november 2023

Var informationen till din hjälp?