Annerstaskolan är på rätt väg visar Skolinspektionens tillsyn

20-06-10

Nyhet

Sedan Skolinspektionens tidigare besök har Annerstaskolan åtgärdat majoriteten av de brister som tidigare påvisats. Utvecklingen på skolan går åt rätt håll, men det finns fortfarande områden kvar att jobba med.

Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av tidigare tillsyn av Annerstaskolan. Uppföljningen visar att skolan har kommit till rätta med flera av de brister som tidigare påvisats. Det handlar om ett flertal punkter inom undervisning och lärande, särskilt stöd, bedömning och betygsättning, värdegrundsarbete och i arbetet för att motverka kränkande behandling, där Annerstaskolan nu uppfyller Skolinspektionens krav.

– Vi har kommit en bra bit på väg, säger Anna-Karin Mäntylä verksamhetschef på grundskolan i Huddinge. Alla på Annerstaskolan, lärare, elever, skolledning och övrig skolpersonal, har gjort ett jättejobb med att styra utvecklingen på skolan åt rätt håll. Skolan har arbetat strukturerat och långsiktigt med en rad olika insatser och nu fortsätter arbetet, och fler åtgärder sätts in, för att komma tillrätta med de kvarvarande bristerna.

Ett förbättringsområde som enligt Skolinspektionen kvarstår är hur snabbt Annerstaskolan har satt igång utredningar för extra anpassningar och särskilt stöd för de elever som har behov av det. Under hösten 2020 kommer Annerstaskolans elevhälsoteam att utökas vilket innebär att det kommer att finnas fler funktioner som tillsammans med lärarna kan sätta igång utredningar och snabbare planera åtgärder för särskilt stöd.

– Det möjliggör också för elevhälsoteamet att i större utsträckning komma ut till arbetslagen och arbeta tillsammans med lärarna för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Skolledningen har också skapat forum för elevhälsoteamet och lärare att mötas och en struktur för tätare kunskapsuppföljning vilket möjliggör att man tidigare kan identifiera behov av stödinsatser, säger Anna-Karin Mäntylä.

Annerstaskolan har de senaste åren haft ett stort fokus på trygghet och studiero med riktade insatser både mot elever och personal och det arbetet är prioriterat även framöver.

– Det är ett långsiktigt arbete och det görs insatser både på gupp- och på individnivå med bland annat kompetensutveckling för lärarna. Skolan har också haft ett strukturerat värdegrundsarbete i samtliga årskurser och tillsammans med eleverna har man tagit fram ordningsregler och arbetat med skolans Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, fortsätter Anna-Karin Mäntylä.

För att skapa trygghet på rasterna arrangerar lärare och skolpersonal strukturerade rastaktiviteter och sedan maj 2020 finns även satsningen H.A.N.G på skolan och erbjuder eleverna olika aktiviteter med fokus på idrott.

Lärarnas kompetensutveckling fortsätter under hösten, bland annat med utbildningar inom positiv beteendeförändring och utbildningar med fokus på ledarskapet i klassrummet.

Under våren har elever och lärare arbetat med klassens kvalitetsrapport, vilket innebär att man med utgångspunkt från elevenkätens resultat har identifierat styrkor och förbättringsområden och detta ligger till grund för skolans fortsatta systematiska kvalitetsarbete.   

– Vi har inte kommit hela vägen fram när det gäller trygghet och studiero på skolan, det är vi medvetna om. Därför fortsätter vi att arbeta strukturerat och långsiktigt tillsammans med eleverna, och med insatser för att stärka trygghetsteamet och med kompetensutvecklande insatser för lärarna, säger Anna-Karin Mäntylä.

Skolinspektionen har efter den senaste tillsynen på Annerstaskolan sänkt tidigare tilldelat vitesföreläggande från 1 200 000 kr till 800 000 kr. Anledningen till sänkningen är att många av de brister som Skolinspektionen tidigare påvisat har åtgärdats. Huddinge kommun har nu till den 15 januari 2021 att vidta åtgärder för att hantera de brister som finns kvar.

Läs mer om H.A.N.G

Uppdaterad 11 juni 2020

Var informationen till din hjälp?