Idag uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen!

18-03-08

Idag, den 8 mars, är det den internationella kvinnodagen. Dagen är etablerad för att uppmärksamma global och lokal ojämställdhet och visa på kvinnors situation över hela världen.

Den internationella kvinnodagen firas av FN och i många länder är det en nationell helgdag. Dagen har funnits länge och redan år 1977 antog FN en resolution som rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag.

Att världen, Sverige och Huddinge har utmaningar med jämställdhet vet vi. Vi vet bland annat att kvinnor och män, flickor och pojkar inte lever med samma livschanser i form av makt och inflytande och vi vet att hälsan är ojämlikt fördelad.

Vi vet också att det finns stora utmaningar med mäns våld mot kvinnor och att den ekonomiska ojämställdheten består.

Kvinnor har lägre lön, inkomst och pension än män

SCB ger regelbundet ut skriften ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet”.  Skriften har funnits i 30 år vilket gör att vi kan följa utvecklingen i Sverige vad gäller jämställdhet långt bak i tiden.

Här kan du läsa den senaste skriften som gavs ut 2016.

I den kan vi läsa bland annat om att kvinnor har fortsatt lägre lön, inkomst och pension än män med en svag positiv utveckling vad gäller steg mot mer jämställda löner.

Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, 87 procent av mäns lön i jämförelse med förra publikationen 2014 då kvinnor hade 86 procent av mäns lön.

I den senaste lönekartläggningen som genomfördes 2017 i Huddinge kommun var kvinnornas löner 97,5% av männens hos anställda inom kommunen, vilket alltså är betydligt mer jämställda siffror än det nationella genomsnittet som SCB presenterar.

Huddinge kommun och jämställdhetsintegrering

Huddinge kommun arbetar för ökad jämställdhet på en mängd olika sätt och har gjort det under många år.

Kommunfullmäktige beslutade till exempel redan år 2004 att kommunens verksamheter skulle jämställdhetsintegreras.  Sedan dess har ett systematiskt arbete för att införliva jämställhet i kommunens hela verksamhet pågått.

Förebyggande arbete mot våld – ett angeläget jämställdhetsarbete

Genom forskning och erfarenhet synliggörs att våld fortfarande utgör ett av det största samhälls- och jämställdhetsproblem i Sverige. Vi vet att det ger stora konsekvenser i form av mänskligt lidande och att det medför stora kostnader, både ekonomiskt för samhället i stort och för individers hälsa och välbefinnande.

Ett förebyggande arbete mot våld krävs för att motverka mäns våld mot kvinnor, rasism, hedersrealterat våld och liknande former av fientlighet och hatbrott.

Huddinge kommun har för ett år framåt en person anställd som preventionssamordnare. Syftet med arbetet är ta fram ett gemensamt arbetssätt inom det förebyggande området.

Vi arbetar med förebyggande arbete på en massa ställen idag inom kommunen men behöver göra mer saker tillsammans och hitta fler gemensamma metoder och tillvägagångssätt. En kartläggning och analys ska så småningom leda fram till ett ”Preventionspaket för Huddinge kommun”. 

Shanna Abas, kommunens projektanställde preventionssamordnare, ger ett exempel på hur jämställdhet och våldsförebyggande arbete hänger ihop:

- Enligt en studie som Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor gjort är risken för att ha utövat våld 4,4 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller än för de som inte gör det.  

Det visar hur viktigt det är att arbeta med normer för maskulinitet och jämställdhet som del av ett brett våldsförebyggande arbete.

Ny jämställdhetsmyndighet

På det nationella planet är ett stort fokus just nu på starten den nya Jämställdhetsmyndigheten (startade 1 januari i år).

Myndighetens uppdrag är att säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Har du frågor om kommunens jämställdhetsarbete?

Kontakta Anna Bohlin, utvecklingsledare jämlikhet, anna.bohlin@huddinge.se

Har du frågor om kommunens preventionsarbete?

Kontakta Shanna Abas, shanna.abas@huddinge.se

Kontakta också gärna Ingalill Söderberg (DP), ansvarigt kommunalråd för demokrati, jämlikhet och folkhälsa, ingalill.soderberg@huddinge.se för frågor om Huddinge och jämställdhet.

 

Uppdaterad 8 mars 2018

Var informationen till din hjälp?