Positiva resultat och fortsatta utmaningar

19-04-08

Nyhet

Hälften av Huddinges miljömål har en positiv utveckling. Det visar Huddinge kommuns miljöbokslut för 2018. Samtidigt finns mycket kvar att göra fram till 2021 som är programmets slutår.

Naturreservat Paradiset
Naturreservat Paradiset
Fotograf - Maja Brand

Huddinge kommun har ett ambitiöst miljöprogram med 89 olika mål. 2018 har två mål mycket god måluppfyllelse och 42 mål god måluppfyllelse. Såväl målet att koldioxidutsläppen från kommunens varutransporter ska minska med 70 procent till 2021, som att sopsorteringen i flerbostadshus ska vara mer än 65 procent har redan uppnåtts.

Av de övriga målen har 17 mål godtagbar måluppfyllelse och 20 mål har inte en godtagbar måluppfyllelse. 8 mål är svårbedömda, bland annat eftersom mätdata saknas.

– Vi ska vara stolta över att sju av tio mål i ett ambitiöst miljöprogram nu har minst godtagbar status. Framåt ser jag tre frågor som särskilt viktiga och det är klimatutsläppen, den biologiska mångfalden och vattenkvaliteten, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat.

Samordning minskar koldioxidutsläpp 

Koldioxidutsläppen från varutransporter har minskat tack vare samordnad varudistribution med användning av biobaserade drivmedel. Ett samarbete där flera Södertörnskommuner deltar. Andra positiva exempel är att under 2018 har energianvändningen i kommunala lokaler minskat, andelen gröna fordon har ökat och den positiva trenden med flera besökare i kommunens naturreservat håller i sig.

Mer insatser för god vattenmiljö behövs

Utvecklingen är positiv i kommunen för återskapande av våtmarker och vattenmiljöer. Däremot finns det fortfarande mycket att göra för att Huddinges sjöar och vattendrag ska uppnå god vattenstatus. Därför behöver flera åtgärder genomföras parallellt, bland annat olika dagvattenåtgärder och insatser för att minska fosforhalterna i sjöarna.

Fortsatt arbete med att bevara biologisk mångfald

Arealen ängsmark fortsätter att öka och det bedrivs ett aktivt skötselarbete av kommunens eklandskap, vilket gynnar den biologiska mångfalden. Samtidigt finns det fortsatta utmaningar för att bevara den biologiska mångfalden. Här är en viktig pusselbit ett aktivt naturvårdsarbete, och 2018 belönades Huddinges insatser när kommunen för andra gången utsågs till årets naturvårdskommun.

2018 blev också ekosystemtjänstanalys standard i arbetet med utvecklingsplaner och planprogram, en viktig del i att planera och bygga hållbart.

Läs mer om vårt miljöarbete på miljobarometern.huddinge.se

Läs miljöbokslut 2018.

Vill du njuta av Huddinges fina natur? Den 28 april inviger vi Huddingeleden.
Läs mer på Huddinge kommuns Facebooksida.

Uppdaterad 8 april 2019

Var informationen till din hjälp?