Bostäder och ny förskola planeras i centrala Huddinge

19-04-04

Nyhet

Nu planerar kommunen för nya bostadshus i centrala Huddinge. Husen kan komma att rymma 400 till 500 lägenheter. Även en förskola och kontorslokaler finns med i planerna.

Bild på tegelbyggnad. Det gamla Tingshuset i Huddinge centrum.
Det befintliga Tingshuset.
Fotograf - Johan Fredriksson

Den 3 april beslutade kommunstyrelsen att ge planuppdrag för fastigheterna Tingshuset 1 och 2. De ligger i Fullersta i centrala Huddinge. Planuppdraget innebär att kommunen ska ta fram en detaljplan och pröva möjligheten att bygga bostäder, kontor och en förskola på platsen.

I bostadshusen kan det bli omkring 400 till 500 lägenheter, främst en- och tvårumslägenheter men också ett antal treor. I bottenplan kan det bli lokaler för mindre verksamheter eller gemensamhetslokaler. I dag är det kontor och parkering på fastigheterna.

Ett levande Huddinge centrum

Platsen är utpekad som ett strategiskt stadsutvecklingsläge i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050). Den har ett kollektivtrafiknära läge och med det finns det goda möjligheter att bidra till ett ännu mer levande Huddinge centrum. Projektet vill också ta tillvara på närheten till Kyrkdammarna.

Hänsyn tas till hur Tingshuset utformas

Tingshuset byggdes 1959 i samband med tingsrättsreformen och tillkomsten av Svartlösa tingsrätt, det som senare blev Huddinge tingsrätt. Byggnaden har en historisk betydelse och är med i Huddinges kulturmiljöprogram. I planeringen är det därför viktigt att ta hänsyn till hur byggnaden utformas.

Cykelstråk och parkeringsplatser

Runt Tingshuset finns idag flera cykelstråk och kommunen kommer att utreda hur cykelvägarna kan förbättras på platsen. I samband med planeringen ska också parkeringarna i området ses över.

Buller

Eftersom fastigheterna ligger mellan spårområdet och länsväg 226 ska buller och luftkvalitet utredas.

Läs mer om planerna och vad som händer i projektet

Uppdaterad 4 april 2019

Var informationen till din hjälp?