Vattenvårdsåtgärder - renar vattnet och gynnar djurlivet

Vattenvårdsåtgärder är viktigt för att rena vattnet. Men även för att gynna djuren i området. Genom att skapa slingrande vattendrag, så kallad meandring, av raka diken så uppehåller sig vattnet längre tid på land vilket minskar näringshalterna och belastningen från tätorten till vattendrag och sjöar. För att gynna groddjur, insekter och fåglar har också ett flertal mindre dammar anlagts.

Vattenvårdsåtgärder har genomförts i Lövstadalen, Fullerstaån och Visättradalen. Pågående åtgärder görs även i Balingsholmsdalgången och Stensättra.

Uppdaterad 26 november 2018

Var informationen till din hjälp?