Elevhälsa

Elevhälsans medicinska insatser

När barnet börjar skolan tar skolhälsovården över ansvaret efter barnhälsovården. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt men vi samarbetar självklart med dig som förälder/vårdnadshavaren om skolan. Skolhälsovården arbetar förebyggande, till exempel vaccinationer. Som förälder/vårdnadshavaren är du vår viktigaste samarbetspartner. Tillsammans har vi samma mål-att ditt barns skolgång ska bli den bästa möjliga. I och med den nya skollagen 2010:800 ingår skolhälsovården som en del av skolans samlade elevhälsa. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) omfattar medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. EMI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan har ett särskilt ansvar att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor

Vid skolstart

Skolsköterskan träffar alla barn som går i förskoleklass för ett hälsobesök. Då undersöks barnets längd, vikt, syn och hörsel. Vid detta besök ska föräldrar/vårdnadshavare närvara.

År 2

I skolår 2 erbjuder vi alla elever ett hälsobesök med kontroll av längd och vikt.

Under året erbjuds även vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Vid vaccinationen ska föräldrar/vårdnadshavare närvara.

Skolläkare Gunnel Bågenholm nås via skolsköterskan.

Skolkurator

Skolans kurator bidrar med psykosocial kompetens i elevhälsoarbetet med individer, grupper och organisation. Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens relation till sin omgivning, skola och familj.

Skolkuratorn arbetar hälsofrämjande och förebyggande med elevernas sociala och psykosociala hälsa i fokus.

Vad gör en skolkurator?

  • Individuella stöd-, kris- och motivationssamtal med elever
  • Stöd och konsultation till skolpersonal i elevhälsofrågor
  • Ingår i skolans trygghetsteam som medverkar till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebygger psykisk ohälsa, kränkande behandling och diskriminering.
  • Ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa samt sociala situation
  • Deltar i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling, elevhälsoplan och trygghet.

Du som är vårdnadshavare är välkommen att ta kontakt med skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning.

Elevhälsoteam

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av skolledning, kurator, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog samt speciallärare.

Kontaktuppgifter till de som sitter i elevhälsoteamet.

Elevhälsoteamet möts regelbundet och arbetar för att skapa goda förutsättningar för inlärning och ett gott arbetsklimat för barnen.

Detta sker såväl i förebyggande arbete som i form av stöd när problem uppstår.

Uppdaterad 2 november 2020

Var informationen till din hjälp?