Trygghet och studiero

Studiero

För att ha studiero som möjliggör lärande för eleverna arbetar vi på skolan medvetet och strukturerat för att skapa en bra arbetsmiljö i klasserna. Två gånger per år genomför vi en större enkätundersökning bland eleverna där bland annat frågor om hur de upplever studieron tas upp. Utifrån resultatet på enkäterna så arbetar vi sedan med olika åtgärder som kan behövas, både på klassnivå och skolnivå.

Trygghetsteam

På skolan finns ett trygghetsteam. De har till uppgift att utreda och vidta åtgärder kring uppgifter om diskriminering, tarkasserier och kränkande behandling. Skolan följer Huddinge kommuns riktlinjer.

Förebyggande arbete mot mobbning

Vi arbetar förebyggande bland annat genom att ha rastaktiviteter på rasterna. Under raster finns rastvärdar ute på skolgården och de bär alla en gul väst så att eleverna lätt ska kunna hitta en vuxen när de behöver hjälp.

Ta del av skolan likabehandlingsplan

Vid misstänkt mobbning eller kränkning kontakta respektive klasslärare eller någon i trygghetsteamet.

Vi som ingår i trygghetsteamet:

Rektor: Reiser Madeleine 

Kurator: Kristina Eriksson

Personal på skolan: Natan Lindblom, Carro Ranneskog, Jakob Asplund, Ulises (Olle) Salvo Silva,  Sara Golam, Eva Ejdeklint

Kontaktuppgifter till personalen på skolan.

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

Uppdaterad 28 mars 2023

Var informationen till din hjälp?