Gator som ska få ny asfalt

Beläggningsarbete 2018-2020

Under vintern 2018 togs en process och inriktning tagits fram för planering av asfaltering av kommunens gator och gång- och cykelvägar som beslutades av Natur- och byggnadsnämnden i april 2018. Urvalet av vägar baseras på en inventering av kommunens gator som gjordes 2014 till 2015 och gång- och cykelvägar som genomfördes 2017. Vid inventering kontrolleras vägens skick och hur länge varje gata beräknas hålla. Klimat- och stadsmiljönämnden har i april 2019 tagit beslut om 2019-2021 års beläggningsplan som följer förra årets prioriteringsplan. 

Hur prioriterar vi? Urval och fördelning av resurser

Kommunens investeringspengar för 2019 räcker inte till för att åtgärda alla gator med brister utan ett urval har gjorts där vi utgått från hur skicket på varje gata i varje kommundel ser ut. Arbetet med att åtgärda resterande gator kommer att fortsätta under de kommande åren.

Fördelningen av resurserna har också gjorts mellan lokalgator, högtrafikerade gator och industrigator utifrån hur många gator som finns inom respektive kategori. De kommundelar med högst andel gator med underhållsbehov har valts ut för åtgärd under 2019.

Det finns även en särskild pott pengar avsatta för oförutsedda och brådskande åtgärder, till exempel större dagvattenproblem och andra investeringsprojekt. Likaså för mindre åtgärder på våra gator, till exempel lagning av potthål och vägsprickor. Vintersäsong innebär att det uppstår fler potthål och vägskador. Vi åtgärdar dem löpande under året. Här kan du göra en felanmälan.

Arbetar områdesvis och prioriterar gator med störst behov

För att arbeta så effektivt som möjligt utför vi beläggningsarbete på de gator som har störst behov av åtgärd inom en och samma kommundel och inom samma tidsperiod. Då minskar vi störningen för boende och trafikanter och behöver inte återvända flera gånger till samma område.

Beläggningsarbete på gång och cykelvägar

Vi prioriterar de gång och cykelvägar som ingår i kommunens regionala stråk och börjar med de sträckor som under vintersäsongen 2018 till 2019 kommer att vara med i projekt med sopsaltning med målet att förbättra för vintercykling.

Planen kan justeras

Det är svårt att exakt uppskatta kostnader för beläggningsarbete och därför är inte genomförandet av beläggningsplanen låst mellan de olika åren. Det innebär i praktiken att om kostnaderna för genomförandet av planen för 2019 blir billigare än beräknat så kan arbetena med 2020 års beläggning påbörjas redan 2019 och tvärtom. Uppgifterna om vilka gator som kommer åtgärdas i år är därför preliminär och kan ändras. Planen revideras årligen av Klimat och stadsmiljönämnden. 

När under året asfalterar vi?

Asfaltering pågår från maj till november. Vi kan inte ge en exakt uppgift när vi asfalterar varje gata, det beror på hur omfattande åtgärderna är och därmed hur lång tid arbetet tar för varje gata. I listan längre ned syns de gator vi planerar att asfaltera i år. 

Vi informerar boende om tidpunkt för asfaltering

Ungefär en vecka innan asfalteringsarbetet börjar får du som bor i området information i brevlådan när arbetet kommer att pågå och vad det innebär. Kontaktuppgifter till projektledare på kommunen och arbetsledare hos entreprenör kommer stå på informationslapparna.

Beläggningsarbeten 2019

Kommundelar och gator som får ny asfalt 2019 beslutas i april. Följande gator kommer att asfalteras 2019:

Huvudgator

 • Gamla Stockholmsvägen, sträckan Glömstavägen – Skarphedens väg och Ryttarvägen – Fullerstakvarnsvägen
 • Margaretavägen

Industrigata

 • Hökärrsvägen

Lokalgator i Snättringe

 • Agronomstigen
 • Allévägen
 • Bergmarksvägen
 • Brovaktarvägen
 • Buntmakarvägen
 • Byfogdevägen
 • Frösövägen
 • Förgyllarvägen
 • Milstensvägen
 • Söderåkersvägen
 • Teknikervägen
 • Utsäljeleden
 • Vassvägen

Uppdaterad 4 september 2019

Var informationen till din hjälp?