Söka planbesked

Du som vill utföra något inom en fastighet som innebär att en detaljplan eller områdesbestämmelser behöver antas, upphävas eller förändras kan ansöka om planbesked av kommunen. Om ett positivt planbesked ges påbörjas sedan arbetet med att ta fram ny detaljplan. Processen för att ändra detaljplanen är ett omfattande arbete som i många fall tar cirka två år.

Planbesked – ett förhandsbesked till markägare eller exploatör

Ett planbesked är ett förhandsbesked där kommunen tar ställning till om åtgärden som ansökan gäller är lämplig eller inte lämplig att genomföra utifrån översiktsplanen, det allmänna intresset och behov.

Ett planbesked och ändring av detaljplanen behövs när en markägare eller exploatör vill bygga nya bostäder, verksamheter eller genomföra en ändring som strider mot den gällande detaljplanen.

Att ansöka om planbesked

Ansökan ska vara skriftlig och beskriva syftet med åtgärden. Den ska även innehålla en karta som visar det område som berörs. Om ansökan omfattar byggnader eller annan anläggning måste ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadens eller anläggningens karaktär och ungefärliga omfattning. Det kan ta upp till fyra månader innan du får ett negativt eller positivt besked.

Blankett för begäran om planbesked

Observera att ett positivt besked inte är en garanti för att detaljplanen kan antas. Utan det innebär att kommunen har för avsikt att inleda ett planarbete. När planarbetet påbörjas kan processen ta cirka två år.

Beslut om planbesked

Kommunens besked ska vara motiverat och planbeskedet går inte att överklaga. Generellt är kommunen positiv till planläggning som vi bedömer bidrar till samhällsnytta eller samhällsutveckling. Vi gör också en bedömning av områdets förutsättningar när det gäller till exempel förtätning.

Det är inte lämpligt att planlägga om

  • det redan pågår ett planarbete
  • det finns en detaljplan som fortfarande anses aktuell
  • det finns en detaljplan med pågående genomförandetid
  • det gäller en enskild småhusfastighet.

Huddinge kommuns riktlinjer för planbesked

Observera att om det gäller tomtavstyckning eller annan fastighetsreglering kan du kontakta Lantmäterimyndigheten i Huddinge kommun för att få hjälp att ta reda på vad gällande detaljplan medger, mejla lantmaterimyndigheten@huddinge.se eller ring på telefon 08-535 364 64.

Planbesked (boverket.se)

Kostnader

Kostnaderna som den sökande debiteras är både avgifter och ersättning till kommunen för det arbete som uppstår i samband med att ta fram planen.

Vad som kostar när detaljplan tas fram

Kostnad för planbesked och planarbete

Du får betala för kommunens handläggning av din ansökan om planbesked. En avgift tas ut både vid positivt besked och negativt besked. Får du ett negativt besked reduceras avgiften med femtio procent. Fakturering sker i samband med att den sökande får planbeskedet.

Om planbeskedet är positivt tillkommer ytterligare kostnader för planarbetet. Dessa kostnader regleras i ett plankostnadsavtal och baseras på kommunens plantaxa. Kostnaden för planarbete varierar beroende på uppdragets omfattning och faktureras månadsvis.

Kostnaden för planbesked och detaljplanearbete varierar beroende på uppdragets omfattning och baseras på kommunens taxa för planverksamhet. 

Taxa för planverksamhet, HKF 2220

Huddinge servicecenter

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

  • Måndag-torsdag kl 08.00-17.00 
  • Fredag kl 08.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

  • Måndag-torsdag: kl 10.00-17.00
  • Fredag: kl 10.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 23 mars 2023

Var informationen till din hjälp?