Norströms väg – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheterna Kungen 9, Brickan 1 m.fl. Älvan 2, Hammartorp 1:1 och Springaren 3 inom kommundelen Trångsund. Vi planerar för cirka 400 bostäder, förskola och service i ett kollektivtrafiknära läge.

Vad händer nu?

  • Den 5 april 2023 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för fastigheterna Kungen 9, Brickan 1 m.fl. Älvan 2, Hammartorp 1:1 och Springaren 3 inom kommundelen Trångsund.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för området kring Norströms väg, fastigheterna Kungen 9, Brickan 1 m.fl. Älvan 2, Hammartorp 1:1 och Springaren 3.

Med den nya detaljplanen prövar vi möjligheten att bygga bostäder, förskola och utveckla fastigheterna längs med Norströms väg och Hammartorpsvägen. I det här tidiga skedet omfattar detaljplanen omkring 400 bostäder.

Förutom bostäder kan den nya detaljplanen göra det möjligt att bygga verksamhetslokaler i bostadshusens bottenvåningar och att skapa en entré till det befintliga grönområdet för att göra det mer tillgängligt. Vi kommer även att utreda möjligheten att göra Norströms väg till en stadsgata.

I och med att planområdet ligger centralt i Trångsund finns det ett stort behov av ytor för spontanidrott och lek.

Varför gör vi det?

Området ligger inom 600 meter från pendeltågstationen i Trångsund och är utpekat i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) som ”Primärt bebyggelseläge” och i kommunens översiktsplan som ett utvecklingsområde. Området ingår också i det pågående arbetet med utvecklingsplanen för Skogås och Trångsund där kommunen tar ett samlat grepp om framtida intentioner för stadsutvecklingen.

Huddinge kommun bedömer att projektet ligger i linje med den planerade utvecklingen för östra Huddinge eftersom det bidrar till nya bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge i Trångsund.

Vi ser också positivt på ett tillskott av bostäder i Trångsund och möjligheten att skapa fler utrymmen för centrumverksamhet, lekytor och mötesplatser.

Tidplan

Planuppdrag 5 april 2023
Samråd Kvartal 3, 2024
Granskning Kvartal 2, 2025
Antagande Kvartal 4, 2025

 

Handlingar

Uppdaterad 29 januari 2024

Var informationen till din hjälp?