Solfagraskolan

Solfagraskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Solfagraskolan en F-6 skola och ligger i ett grönt villa- och radhusområde i närheten av sjön Trehörningen. Som granne har vi Björkängshallen och Kvarnbergsplan. På Solfagraskolan finns även grundsärskola.

Solfagraskolans elever ska nå bästa resultat efter förmåga. Vårt skolområdes mål är att ha en skola där alla känner trygghet och arbetsglädje och får utvecklas i en lustfylld atmosfär med nyfikenhet mot omvärlden samt känner tilltro till den egna förmågan. Vi strävar efter en gemensam värdegrund och en organisation som främjar barnens, elevernas och personalens välbefinnande där utveckling sätts i centrum. För att inlärningen skall vara lustfylld och meningsfull krävs en trygg och stabil miljö samt en helhetssyn på barns lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv.

Eleverna uppmuntras till samarbete och barnens inflytande sätts i fokus. Tidig läsinlärning är en av våra andra satsningar där våra specialpedagoger arbetar aktivt med enskilda elever och i grupper. Skolan ansvarar för att barnen är aktiva i det egna lärandet och med stigande ålder och mognad tar ett ökat eget ansvar.

Elevrådet har en viktig funktion på skolan och där får barnen utbildning i demokratiska frågor och mötesteknik. I varje klass hålls under veckan klassråd där barnen får vara med och påverka sin "närmiljö" i klassrummet och föra frågor vidare till elev- och miljöråd.

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling och en antimobbinggrupp SAMS = Solfagraskolans AntiMobbnings Sällskap  eller Stensängens AntiMobbnings Sällskap. SAMS, är en arbetsgrupp mot mobbning och andra former av kränkningar som träffas regelbundet i verksamheten och utgör stöd för arbetslagen för att främja, förebygga och åtgärda, allt för en trygg miljö. Alla barn upplever skolan olika. Vi följer upp elevernas trygghet i en årlig SAMS-enkät där alla elever kan tycka till om just sin situation. SAMS-gruppen stödjer arbetslagen i trygghetsarbetet.

För att ge barnen en mjuk skolstart, både i förskoleklassen och i årskurs ett, inleds inskolningsperioden med överlämningssamtal mellan förskollärare och lärare året innan barnen börjar. Barnen får också göra ett antal besök för i den nya verksamheten. I skolan sker regelbundna utvecklingssamtal (ett/termin) där barnet, föräldern och läraren deltar och utvärdera barnets studieresultat tillsammans samt skriver en Individuell Utvecklingsplan (IUP).

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 21 december 2018

Var informationen till din hjälp?