Förskolan Albatrossen

Förskolan Albatrossen är en kommunal förskola som ingår i Sjödalens förskolor tillsammans med förskolorna Balingsnäs, Entitan, Sagoskogen, Sörskogen och Äpplet.

Om oss

Förskolan Albatrossen är en kommunal förskola som ligger på cirka 10 minuters promenadväg från Huddinge centrum och har nära till skolor och lekparker. Skog och bibliotek ligger inom gångavstånd och besöks regelbundet.

Våra avdelningar 

Albatrossen består av fem avdelningar med åldersblandade barngrupper: Solen, Månen, Pluto, Mars och Kometen. På avdelningen Kometen erbjuds finskspråkig verksamhet under delar av dagen.

Under vårterminen möts förskolans äldsta barn kontinuerligt i olika organiserade sammanhang, som en förberedelse för en övergång till förskoleklass.

Esikoulu Albatrossen

Anpassningar med anledning av covid-19

På grund av pandemin har vi just nu särskilda restriktioner vad gäller samverkan med vårdnadshavare och så långt det är möjligt sker kontakt via telefon eller digitalt.

Huddinge kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Huddinges förskolor och grundskolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer information och frågor och svar finns samlade på huddinge.se/coronaviruset/

Vad gäller riktlinjer för andra smittor på förskolan är Folkhälsomyndighetens rekommendationer under revidering. Vi hänvisar till information på 1177.se.

Information om sjukdomar och besvär på 1177.se

Så här arbetar vi

På vår förskola har vi tagit ställning för att alla ska arbeta utifrån vår vision: "en vilja att förbättra egna och andras levnadsvillkor". Vi låter ledorden omsorg, lek och undervisning bilda en helhet och genomsyra verksamheten.

Grunden för att utvecklas och lära är att känna sig trygg, bekräftad och lyssnad på. För oss är det viktigt att skapa goda relationer med både barn och vårdnadshavare. Vår läroplan och likabehandlingsplan ligger till grund för vårt arbete. För att säkerställa alla barns rätt organiserar vi för att barnen får vistas i mindre grupper större delen av dagen.

Genom en pedagogisk miljö som inbjuder till och utmanar barns lek och skapande ska vi väcka nyfikenhet och lust. Vuxna, deltar i, berikar och utmanar leken med material och frågeställningar som kan ta leken vidare. I den pedagogiska miljön får barnen möta en mångfald av material, litteratur och bilder.
En helhetssyn på barns lärande gör att vi är medvetna om och synliggör lärandet som pågår i alla undervisningssituationer hela dagen.

Huddinge kommuns riktlinjer "Utforska språken" ligger till grund för att vi organiserar för högläsning och boksamtal varje dag. Vi erbjuder litteratur på olika språk, i olika genrer och översätter nyckelbegrepp i verksamheten till olika språk.
Vi utgår ifrån och har ett ansvar att bredda och utvidga barns erfarenheter och livsvärldar.

Genom ett processinriktat arbetssätt och ett tydligt pedagogiskt ledarskap skapar vi möjlighet att vara följsamma och kan ta tillvara barns tankar och idéer.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, i syfte att följa upp, utvärdera och planera undervisningen. På så sätt ökar vi möjligheten för barnen att bli delaktiga och få inflytande i verksamheten.

I syfte att verka för en likvärdig förskola inom organisationen leder rektor och biträdande rektor det pedagogiska utvecklingsarbetet. Till stöd finns specialpedagog och pedagogisk handledare.

Föräldrasamverkan

Grunden för ett gott samarbete mellan hem och förskola läggs redan vid introduktionen. Introduktionen bygger på ett aktivt deltagande av vårdnadshavaren, som tillsammans med barnet är med i förskolans verksamhet mellan 09.00-15.00. Introduktionsperiodens längd avgörs av det enskilda barnets behov, men räkna med två veckor. Efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal, där vi går igenom hur introduktionen upplevts.

Vi värnar den dagliga dialogen och erbjuder dessutom utvecklingssamtal en gång per läsår. Tillsammans med vårdnadshavare får vi en samlad bild av barnet, något som stödjer oss i att organisera för en så bra och utvecklande verksamhet som möjligt. Varje höst har vi föräldramöte och två gånger per läsår bjuder rektor in till möte med föräldrarepresentanter.

Ett månadsbrev ger en kontinuerlig information om den verksamhet barnet varit delaktiga i samt övrig aktuell information.

Maten på förskolan

Förskolan har en egen kock, som lagar mat från grunden. Vi följer Huddinge Kommuns förskolematsedel och alla måltider är näringsberäknade enligt kommunens kostkonsulent.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Solen 08-535 305 68
Månen 08-535 380 22
Kometen (finska delar av dagen)  08-535 309 67
Pluto 08-535 380 23
Mars 08-535 305 67

Ledning

Besöksadress

 

Uppdaterad 7 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?