Klagomål på förskola

Om du är missnöjd eller har klagomål på en förskola, öppen förskola eller pedagogisk omsorg ska du först vända dig till den verksamhet du vill klaga på. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar kan du ta ärendet vidare.

1. Prata med förskolan 

Om du och ditt barn är missnöjda med utbildningen eller har andra klagomål på verksamheten pratar du med personalen på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.

Om du inte tycker att du får hjälp eller svar kan du gå vidare till steg 2.

2. Kontakta rektor

Prata med rektor. Om du fortfarande inte tycker att du får hjälp eller svar kan du gå vidare till steg 3.

3. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Om du efter samtalet med skolans rektor fortfarande är missnöjd kan du lämna ett skriftligt klagomål. Använd webbformuläret på huddinge.se.  

 Lämna klagomål inom förskola

Om ditt barn går i en kommunal förskola

Om du är missnöjd med rektorns hantering av klagomålet eller rektorns tjänsteutövning eller agerande kan du anmäla ett klagomål via webbformuläret på huddinge.se.

Klagomålet kommer därefter att utredas av en utredare. Utredaren kan komma att kontakta dig när utredningen startar för ytterligare information och du kommer få en återkoppling på klagomålet när utredningen är slutförd.

Du har även möjlighet att lämna klagomål anonymt men kommer då inte ha möjlighet att få någon återkoppling efter utredningen.

 Lämna klagomål inom förskola

Om ditt barn går i en fristående verksamhet

Om du är missnöjd med rektorns agerande eller hantering av klagomålet kan du vända dig till den som har ansvar för verksamheten. 

Du kan också vända dig till kommunen. Kommunen är tillsynsmyndighet för fristående verksamheter och utreder då om verksamheten brister i förhållande till lagen. Använd webbformuläret på huddinge.se. 

 Lämna klagomål inom förskola

Offentlighetsprincipen

När du tar kontakt med skolledning eller barn- och utbildningsförvaltningen gäller offentlighetsprincipen. Det betyder i korthet att all din korrespondens med Huddinge kommun blir en allmän handling. Alla som begär det har rätt att läsa allmänna handlingar. 

Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Andra myndigheter

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO

Du vänder du dig till Skolinspektionen eller till BEO om du vill anmäla

  • missförhållanden på förskolan
  • kränkningar
  • brister i undervisningen
  • ärenden om särskilt stöd.

Skolinspektionen (skolinspektionen.se)

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Du kan vända dig till diskrimineringsnämnden om kränkningarna har samband med

  • med kön
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  •  ålder.

Diskrimineringsombudsmannen (do.se)

Polisen

Om du blivit utsatt för tillexempel misshandel eller stöld kan du anmäla det till polisen.

Polisen (polisen.se)

Förvaltningsrätten

Är du missnöjd med ett myndighetsbeslut (nämndbeslut och delegationsbeslut) kan du i de flesta fall överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Du får överklaga beslutet om det angår dig och om beslutet gått dig emot.

Förvaltningsrätten i Stockholm (domstol.se)

Uppdaterad 7 februari 2024

Var informationen till din hjälp?