Detaljplan för bostäder och förskola i Rosenhill i Fullersta kommundel, Huddinge kommun, underrättelse

19-03-07

Anslaget den 7 mars 2019.

Nu är en ny detaljplan för Rosenhill på granskning. Det innebär att du nu har en sista möjlighet att tycka till om förslaget innan det går till politikerna för beslut om antagande.

DetaljplanRosenhillKarta.jpg

Vad innebär den nya detaljplanen?

Den nya detaljplanen skulle möjliggöra en förtätning och nyexploatering med tätare bebyggelse i form av villor, gruppbebyggda småhus och flerbostadshus i området, uppförande av förskola samt utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Detaljplanen innefattar också en ny- och ombyggnad av huvudgata, samt det lokala gatunätet.

Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. Den kan du läsa mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan

Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/rosenhill
Du kan också se alla handlingar på kommunens servicecenter på Patron Pehrs väg 3 i Huddinge centrum.

Lämna dina synpunkter

Detaljplanen är på granskning mellan den 6 mars och 9 april 2019.
Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 9 april 2019. Skicka dem gärna via e-post till plan@huddinge.se. Det går också bra med brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn, diarienummer KS-2015/252 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Om du inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om planen.

Mer information och kontakt

Om du har frågor kan du kontakta planarkitekt Roseana De Almeida Nieminen.

Telefon 08-535 365 93 
E-post roseana.de-almeida@huddinge.se


Med vänlig hälsning,
Roseana De Almeida
Planarkitekt

 

Uppdaterad 7 mars 2019

Var informationen till din hjälp?