Detaljplan för Hängbjörken 1–7 och del av Hörningsnäs 1:1 med flera i Sjödalen, underrättelse om granskning

24-04-03

Anslaget den 3 april 2024.

Nu är en ny detaljplan för Hängbjörken 1–7 och del av Hörningsnäs 1:1 med flera på granskning. Det innebär att du nu har en sista möjlighet att tycka till om förslaget innan det går till politikerna för beslut om antagande.

Flygbild med aktuellt planområde markerat
Figur 1. Aktuellt planområde

Vad innebär den nya detaljplanen?

Den nya detaljplanen skulle innebära att befintliga villafastigheter omvandlas till flerbostadshus med cirka 275 lägenheter och en förskola med tillhörande gård. En större satsning görs på gång- och cykelvägnätet.

Förslaget innebär även utvecklade gator och gång- och cykelvägar. Utmed plangränsen mot Hörningsnäs koloniområde i öster omvandlas en befintlig stig till en allmän gång- och cykelväg och genom området omvandlas Hörningsnäsvägen till en gångväg. Apelvägen föreslås omvandlas till en genomgående och enkelriktad gata, som förses med gång- och cykelbanor för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för olika trafikantgrupper.

Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030 och förslag till ny Översiktsplan 2050. Den kan du läsa mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan.

Planhandlingar

Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/hangbjorken.

Under granskningstiden finns planförslaget även på kommunens Servicecenter på Patron Pehrs väg 6, Huddinge centrum och på Huddinges huvudbibliotek, Kommunalvägen 28A.

Lämna dina synpunkter

Detaljplanen är på granskning mellan den 3 april och 5 maj 2024.

Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 5 maj 2024. Skicka dem gärna via e-post till plan@huddinge.se.

Det går också bra med brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn, diarienummer KS-2020/1722 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Om du inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om planen.

Mer information och kontakt

Anton Lindberg, huvudprojektledare
E-post: anton.lindberg@svefa.se
Telefon: 010-603 87 91

Anna Forssén, planarkitekt
E-post: anna.forssen@huddinge.se
Telefon: 08-535 363 72

Uppdaterad 4 april 2024

Var informationen till din hjälp?