Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att du har rätt att läsa Huddinge kommuns offentliga handlingar och dokument. De flesta handlingar är offentliga, men inte alla.

Vad är en handling?

En handling är ett föremål som innehåller information av något slag. Det kan vara brev, protokoll eller beslut. Men också meddelanden i e-post, SMS och bild- eller ljudupptagningar.

En del handlingar får du inte läsa

En del handlingar är arbetsmaterial, som bara de anställda får läsa. Dessa brukar kallas icke allmänna handlingar. Andra handlingar är hemliga, det vill säga sekretessbelagda. Sekretessbelagda handlingar kan till exempel vara information inom socialtjänsten som innehåller känsliga uppgifter om enskilda personer. Sådana handlingar har du i normalfallet inte rätt att läsa. 

Handlingarna finns hos kommunen

Kommunen arkiverar sina handlingar. Vill du ta del av äldre handlingar kan du kontakta kommunarkivet. Vill du ta del av nyare handlingar kan du kontakta registrator på respektive förvaltning.

Diariet är en offentlig handling som alla får läsa. Vi publicerar därför uppgifter ur diariet på kommunens webbplats. Vill du ta del av handlingar i diariet kan du antingen göra det hos kommunen eller begära att få dem skickade till dig med brev eller e-post.

Kommunen ska lämna ut de handlingar du begär skyndsamt, så snabbt det är möjligt.

Du behöver inte säga ditt namn

Du behöver inte tala om vem du är när du vill läsa offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill läsa handlingarna.

Om de handlingar du begär att få se är sekretessbelagda kan du behöva säga vem du är och varför du vill se handlingen, eftersom det kan vara av betydelse i sekretessbedömningen.

Du kan klaga om du är missnöjd

Om en tjänsteman på kommunen säger att du inte får se en handling för att den är sekretessbelagt kan du begära att få ett skriftligt beslut på detta. 

Om du tycker att kommunen har gjort fel kan du klaga hos kammarrätten. Tycker du att det tar för lång tid att få en handling kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Andra kan läsa dina brev till kommunen

Vad som kan vara hemligt eller sekretessbelagt bestäms i en särskild lag: offentlighets- och sekretesslagen. Utifrån lagen fattar kommunen beslut om sekretess.  Det spelar ingen roll om du själv vill att ditt brev ska vara sekretessbelagt. Brevet kan bli offentligt även om du till exempel skriver hemligt på det.

Mer information finns i lagen

Vill du veta vad som står i lagen om offentlighet och sekretess så kan du läsa tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Lagtexterna kan du hitta på biblioteket eller på lagrummet.se.

Uppdaterad 30 december 2020

Var informationen till din hjälp?