Så tycker Huddinges äldre om äldreomsorgen 2020

20-09-25

Nyhet

Huddinges äldre är mycket nöjda med bemötandet inom hemtjänsten och på sitt äldreboende. Det visar Socialstyrelsens brukarundersökning för 2020 som presenterades i dagarna.

I Huddinge kommun har 51 procent av de äldre med hemtjänst och 37,1 procent av de som bor på äldreboende svarat. Det är en lägre svarsfrekvens än rikssnittet.

Det är viktigt att ta hänsyn till att enkäten gjordes i början av coronapandemin och under besöksförbudet på äldreboenden, vilket kan ha påverkat svarsfrekvens och resultat. Dessutom är andelen äldre som har svarat utan hjälp från någon annan större jämfört med föregående år och de bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott. Det tyder på att äldre personer med sämre hälsa är underrepresenterade i årets undersökning. Socialstyrelsen poängterar att årets resultat därför ska tolkas med försiktighet.

Bemötandet ligger i topp

96 procent av Huddinges äldre med hemtjänst är mycket nöjda eller nöjda med hemtjänstpersonalens bemötande. 81 procent av dem är sammantaget mycket nöjda eller nöjda med sin hemtjänst.

Av de svarande som bor på äldreboende är 94 procent mycket nöjda eller nöjda med bemötandet. Sammantaget är 70 procent av de svarande mycket nöjda eller nöjda med sitt äldreboende.

– Det är glädjande att se att de äldre upplever bemötandet som mycket bra, både inom hemtjänsten och på sitt äldreboende, säger Lina Blombergsson, biträdande socialdirektör.

Fortsatt förbättringsarbete

Undersökningen visar att det finns områden som kan förbättras och det gäller bland annat frågor kring flexibilitet, aktiviteter och hur lätt det är att få kontakt med personalen.

Socialstyrelsens brukarundersökning ligger till grund för Huddinge kommuns systematiska kvalitetsarbete och är en naturlig del av uppföljningen av våra verksamheter.

– Vi ser att det finns områden där vi behöver utveckla verksamheten och det här är ett jättebra underlag. Nu ska vi analysera resultaten, ha en dialog med våra utförare och ta nästa steg i kvalitetsarbetet för att förbättra för våra äldre i Huddinge, säger Lina Blombergsson.

Ta del av resultatet hos Socialstyrelsen.

Uppdaterad 25 september 2020

Var informationen till din hjälp?