Utvecklingsplan för centrala Huddinge

Centrala Huddinge är ett av de starkast växande områdena i Huddinge. I dag pågår förtätning i Huddinge centrum och omvandling av Storängens industriområde till nya stadskvarter. För dessa områden finns det sedan tidigare planer och program. Nu har vi tagit ett samlat grepp om både pågående utveckling och framtida möjligheter, i en utvecklingsplan för centrala Huddinge.

Utvecklingsplan för centrala Huddinge (15,6 MB)

Vad är en utvecklingsplan?

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige godkände utvecklingsplanen för centrala Huddinge den 13 december 2021.

Vision och strategier för centrala Huddinge

I centrala Huddinge känner du dig hemma. Här är människan, mötesplatserna, grönskan och det enkla vardagslivet i centrum. I centrala Huddinge har du småstadens fördelar med storstadens utbud inpå knuten. Mycket finns på gångavstånd, det mesta på cykelavstånd och allt på pendlingsavstånd. I centrala Huddinge skapar vi hemlängtan.

Fyra strategier

För att leda utvecklingen mot visionen föreslås fyra övergripande strategier:

  • Tätt och blandat ger småstadens fördelar
  • Plats för möten i attraktiva och trygga miljöer
  • Hälsosamt med grönskan inpå knuten
  • Tillgängligt och nära för ett enklare vardagsliv

Utvecklingsplanen – en gemensam bild

Utvecklingsplanen ska visa hur ett område ska utvecklas fram till 2050. Alla som är delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli och vilka kvalitéer och funktioner som behövs. Till exempel var i området människor ska kunna mötas och hur mötesplatserna ska se ut, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna. Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan. 

För att utvecklingen ska bli bra behöver vi involvera dem som berörs – Huddingebor, fastighetsägare, företagare, näringsliv och byggaktörer.

Stockholmsregionen förväntas växa med 30.000-40.000 invånare varje år de kommande tio åren. Därför behöver vi använda marken i Huddinge på ett effektivt sätt när vi bygger bostäder, infrastruktur och skapar attraktiva miljöer för både de boende, näringslivet och besökarna.

Pågående detaljplaner och arbeten i Sjödalen

Pågående detaljplaner och arbeten i Fullersta

Huddinge kommuns översiktsplan

Uppdaterad 22 mars 2023

Var informationen till din hjälp?