Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som beskriver kommunens fysiska utveckling på lång sikt. Huddinges översiktsplan beslutades 2014 och siktar mot 2030. Nu är det dags att göra ändringar i den. Bland annat för att vi behöver se ännu längre fram i tiden. Närmare bestämt till 2050.

Vad händer nu?

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan beskriver hur kommunen vill använda marken och vattnet under en lång period framåt. Den berättar var vi tycker att det ska byggas eller om något särskilt bör bevaras för framtiden. Det handlar till exempel om bostäder, arbetsplatser och parker men också om vilka naturområden som ska sparas. Planen ska bidra till en hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

 • Översiktsplanen är ett av våra mest långsiktiga verktyg som visar hur vi i kommunen vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

 • Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

 • Planen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och den beslutas av kommunfullmäktige.

 • Planen är inte juridiskt bindande, men den är tyngre än många andra beslutsunderlag eftersom invånarna kan vara delaktiga i planeringen genom samråd och granskning.

 • Översiktsplanen ska överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod, cirka 20-30 år.

 • Planen ska hållas aktuell. Varje mandatperiod, alltså vart fjärde år, tar kommunfullmäktige ställning till om och hur översiktsplanen ska revideras.

Vill du veta mer om vad en översiktsplan är? Läs på Boverkets webbplats. 

Varför en översiktsplan?

I översiktsplanen beskriver vi hur kommunen planerar att använda, utveckla och bevara den fysiska miljön. Det gör planen till ett viktigt politiskt måldokument. Planen är strategisk och vägledande.

De enskilda byggprojekten kan inte planeras bara var för sig. De behöver sättas i ett större perspektiv – både geografiskt och tidsmässigt. Beslut om hur mark och vatten ska användas behöver fattas med så mycket kunskap som möjligt om förutsättningar och konsekvenser. Det behövs för att vi ska nå dit vi vill och se till helheten.

 • Med tydliga ställningstaganden i översiktsplanen blir detaljplanering, bygglovshantering och andra tillståndsprövningar enklare att göra. Översiktsplanen är en hjälp i kommunens interna handläggning och samordning. 
 • Översiktsplanen används när vi planerar tillsammans med andra aktörer inom samhällsbyggnad, till exempel i den regionala utvecklingsplaneringen eller med byggaktörer.
 • I översiktsplanen visar kommunen hur vi tar hänsyn till nationella intressen, så kallade riksintressen. Det kan exempelvis handla om riksvägar, järnvägar, försvaret och friluftsliv.
 • Översiktsplanen är ett viktigt underlag vid prövning av plan-, lov- och tillståndsärenden, men också för företag som letar efter en lämplig plats för sin verksamhet.
 • Med en översiktsplan har vi en ram för att hantera oväntade förändringar.

Varför ska översiktsplanen revideras?

Det finns flera anledningar till att vi nu reviderar översiktsplanen.

 • Samhället förändras snabbt. Vi behöver därför hålla ihop utvecklingen och planera långsiktigt. 
 • I vår nuvarande översiktsplan har vi bara planerat fram till 2030. Vi behöver planera till 2050.
 • Planeringen på regional nivå och kommunens egna utvecklingsplaner som nu tas fram siktar mot 2050.
 • Vi tror att mycket i vår nuvarande översiktsplan fortfarande är aktuellt. Därför utgår vi från att vi inte ska ta fram en helt ny översiktsplan. Vi reviderar bara den som redan finns.
 • Vi gör översiktsplanen digital för att det ska vara lättare att hitta till och i den. Språket i den ska också bli enklare.

Hur ska revideringen av översiktsplanen gå till?

 • Att revidera en översiktsplan tar ofta flera år. Vi räknar med att en ny version är klar år 2022. 
 • Många deltar i arbetet, till exempel samhällsplanerare, ekologer, hållbarhetsstrateger och trafikplanerare från kommunen.
 • Du som bor, jobbar eller på annat sätt är verksam i Huddinge kan bidra med kunskap vid flera tillfällen. Nu i början av arbetet önskar vi få veta vad du upplever som bra med Huddinge. Vilka värden och kvaliteter finns idag? Vilka ska finnas i framtiden? Fyll i enkäten om Huddinges utveckling!
 • Andra aktörer till exempel Region Stockholm, Trafikverket kommer också att delta i arbetet.  
 • Under hösten 2020 arbetar vi med en ny målbild och inriktning för översiktsplanen. Då kan vi alla lättare  föreställa oss vilka mål vi ska jobba för att nå och vad vi behöver göra för att nå dem. Vid årsskiftet 2020/2021 fattar politikerna ett så kallat inriktningsbeslut, som bland annat består av just målbilden. 
 • Under våren 2021 tar vi fram ett förslag till översiktsplan. Förslaget går på samråd hösten 2021, enkelt uttryckt, då kan du tycka till om förslaget.
 • Granskning är planerad till årsskiftet 2021/2022 – det är ditt andra tillfälle att tycka till. Då har vi gått igenom synpunkterna som kom in efter samrådet och tagit fram en ny version. Efter granskningen arbetar vi om planen igen.
 • Under försommaren 2022 ska den omarbetade översiktsplanen vara klar och ha vunnit laga kraft.

Tidsplan

8 juni 2020 Beslut om att revidera översiktsplanen.      
Hösten 2020 Vi tar fram en ny målbild.       
December 2020  Beslut om målbild och inriktning.       
Hösten 2021 Samråd      
Kvartal 2, 2022 Beslut om antagande       
Kvartal 2, 2022 Planen vinner laga kraft      

Handlingar 

Handlingar

 

Gällande översiktsplan - 2030 

Översiktsplanen 2030 har fyra inriktningar:

 1. Fler arbetsplatser inom tillväxtbranscher samt levande stadsmiljöer.
 2. Ett grönt och hållbart Huddinge med en ansvarsfull samhällsutveckling.
 3. Huddinge växer och sammanhållningen ökar genom att kommunens olika delar binds samman och levandegörs.
 4. De regionala infrastrukturprojekten genomförs och inom kommunen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Huddinges översiktsplan 2030

Markanvändningskarta

Ta del av planeringsunderlag till översiktsplanen

Underlagsrapport för aktualitetsprövning 2018 år av Huddinges översiktsplan 

 

Har du frågor om den gällande översiktsplanen eller om revideringen? 

Uppdaterad 8 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?