Översiktsplanering i Huddinge

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som beskriver den fysiska utvecklingen på lång sikt.

Gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan avser 2030. Den övergripande inriktningen i översiktsplanen är en långsiktig hållbar utveckling genom att skapa levande stadsmiljöer som underlättar ett bra vardagsliv samtidigt som större grönområden värnas och klimatutsläppen minskar.

Översiktsplan 2030

Arbete pågår med översiktsplan för 2050

Arbetet med översiktsplan för 2050 pågår. Planen antogs av kommunfullmäktige i april 2023 men har inte fått laga kraft.

Huddinges översiktplan 2050 är helt digital.

Översiktsplan ÖP2050 (huddinge.se)

Huddinge ÖP - kortversion

Observera att översiktsplan för 2050 ännu inte fått laga kraft. 

 

Översiktsplanen behövs för helheten

Översiktsplanen beskriver hur kommunen planerar att använda, utveckla och bevara den fysiska miljön. Planen är ett viktigt politiskt måldokument och den är strategisk och vägledande.

 

Tidsplan

8 juni 2020 Kommunfullmäktige beslutar om att revidera översiktsplanen.      
Hösten 2020 Vi tar fram nya mål för utvecklingen.       
14 december 2020  Kommunfullmäktige fattar beslut om målen.       
Vintern 2021/2022 Samråd av ett förslag till översiktsplan. Du kan tycka till.       
Sommaren 2022 Granskning av förslaget. Du kan tycka till.       
24 april 2023 Kommunfullmäktige beslutar om antagande av planen.      
Vintern 2023/2024 Planen får laga kraft.      

Handlingar 

Handlingar

Antagande

Kontakt

Har du frågor om den gällande översiktsplanen eller om revideringen? Kontakta någon av våra översiktsplanerare. 

Uppdaterad 13 september 2023

Var informationen till din hjälp?