Utvecklingsplan för Kungens kurva

Kungens kurva är tillsammans med Skärholmen, som tillhör Stockholms stad, en av Stockholms regionala stadskärnor. Platsen har närmare 30 miljoner besökare varje år. Utvecklingsplanen omfattar handelsområdet som finns idag i Kungens kurva, längs med sträckningen för den planerade spårvägen Spårväg syd.

Samrådsförslag till utvecklingsplan för Kungens kurva (18 MB)

Vad är en utvecklingsplan?

Vad händer nu?

Utvecklingsplanen var på samråd den 1 februari–15 april 2021. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Kompletteringar och mindre förändringar i planförslaget kan ske innan utvecklingsplanen går vidare till antagande.

Vision för Kungens kurva

Kungens kurva är en tillgänglig nationell, regional och lokal destination och en levande stad. Här finns en mångfald av bostäder, mötesplatser, arbetsplatser, målpunkter och funktioner där människor kan mötas, bo och verka. Kungens kurva har unika gröna kvaliteter och närheten till naturen präglar hela området.

Fyra strategier 

  • Urban och trygg stadskärna där människor kan mötas. 
  • Hållbara resesätt och människor i rörelse. 
  • Naturnära och robust stadskärna. 
  • Dynamisk livfull destination och mötesplats.

Tidsplan

Huddinges utvecklingplaner följer en gemensam tidsplan. Syftet är att de som berörs ska få möjlighet att komma till tals och på så vis påverka vår gemensamma utveckling:

  1. Vision, målbild och strategier: kvartal 2-4 (2020).
  2. Förslag till utvecklingsplan: kvartal 1 (2021). 
  3. Remiss och samråd: kvartal 1 (2021).
  4. Revidering och antagande: kvartal 2-3 (2021).

Utvecklingsplan – en gemensam bild

Utvecklingsplanen ska visa hur ett område ska utvecklas fram till 2050. Alla som är delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli och vilka kvalitéer och funktioner som behövs. Till exempel var i området människor ska kunna mötas och hur mötesplatserna ska se ut, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna. Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan. 

För att utvecklingen ska bli bra behöver vi involvera dem som berörs – Huddingebor, fastighetsägare, företagare, näringsliv och byggaktörer.

Stockholmsregionen förväntas växa med 30.000-40.000 invånare varje år de kommande tio åren. Därför behöver vi använda marken i Huddinge på ett effektivt sätt när vi bygger bostäder, infrastruktur och skapar attraktiva miljöer för både de boende, näringslivet och besökarna.

Pågående detaljplaner och arbeten i Kungens kurva 

Huddinge kommuns översiktsplan

Uppdaterad 7 juni 2021

Var informationen till din hjälp?