Utvecklingsplan för Kungens kurva

Kungens kurva är tillsammans med Skärholmen, som tillhör Stockholms stad, en av Stockholms regionala stadskärnor. Platsen har närmare 30 miljoner besökare varje år. Utvecklingsplanen omfattar handelsområdet som finns idag i Kungens kurva, längs med sträckningen för den planerade spårvägen Spårväg syd.

Utvecklingsplan Kungens Kurva

Vad är en utvecklingsplan?

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige godkände utvecklingsplanen för Kungens kurva den 15 maj 2023.

Vision för Kungens kurva

Kungens kurva är en tillgänglig nationell, regional och lokal destination och en levande stad. Här finns en mångfald av bostäder, mötesplatser, arbetsplatser, målpunkter och funktioner där människor kan mötas, bo och verka. Kungens kurva har unika gröna kvaliteter och närheten till naturen präglar hela området.

Fyra strategier 

  • Dynamisk livfull destination och mötesplats.
  • Urban och trygg stadskärna där människor kan mötas. 
  • Hållbara resesätt och människor i rörelse. 
  • Naturnära och hållbar stadskärna.

Utvecklingsplan – en gemensam bild

Utvecklingsplanen ska visa hur ett område ska utvecklas fram till 2050. Alla som är delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli och vilka kvalitéer och funktioner som behövs. Till exempel var i området människor ska kunna mötas och hur mötesplatserna ska se ut, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna. Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan. 

För att utvecklingen ska bli bra behöver vi involvera dem som berörs – Huddingebor, fastighetsägare, företagare, näringsliv och byggaktörer.

Stockholmsregionen förväntas växa med 30.000-40.000 invånare varje år de kommande tio åren. Därför behöver vi använda marken i Huddinge på ett effektivt sätt när vi bygger bostäder, infrastruktur och skapar attraktiva miljöer för både de boende, näringslivet och besökarna.

Pågående detaljplaner och arbeten i Kungens kurva 

Huddinge kommuns översiktsplan

Uppdaterad 17 maj 2023

Var informationen till din hjälp?