Stuvsta – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Lönnen 5 och del av fastigheten Stuvsta gård 1:54. Där planerar vi för fler bostäder i Stuvsta med ett kollektivtrafiknära läge.

Vad händer nu?

  • Under 2023 pausades projektet för att utreda en eventuellt ny inriktning för projektet. Det är fortfarande pausat.
  • Den 4 maj 2022 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag för fastigheten Lönnen 5 och en del av fastigheten Stuvsta gård 1:54 i kommundelen Stuvsta.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Lönnen 5 och del av fastigheten Stuvsta gård 1:54. Med den nya detaljplanen prövar vi möjligheten att bygga bostäder på ett område som idag har en markanvändning för industriändamål.

Planförslaget gör det möjligt att utveckla platsen med byggnation av bostäder till ett stadsmässigt kvarter i harmoni med omgivande bebyggelse.

Varför gör vi det?

Området kan erbjuda ett attraktivt boende med närhet till skola, förskola, kollektivtrafik och service. I Översiktsplan 2030 är planområdet markerat som primärt förtätningsområde med goda möjligheter för komplettering med bostäder.

Projektet beräknas kunna vara till strategisk nytta för stadsdelen och bidra till kommunens övergripande mål "Hållbart byggande med fokus på eget ägande" från Mål- och budget 2022.

Tidsplan

Beslut om planuppdrag togs 4 maj 2022. Datum för samråd är ännu inte bestämt.

 

Uppdaterad 20 februari 2024

Var informationen till din hjälp?