Planprocessen

På den här sidan kan du läsa om den planprocess som vi följer när vi tar fram detaljplaner. Processen ser olika ut beroende på när arbetet började, om det var före eller efter den 1 januari 2015.

Film – Så går det till när vi planerar

Detaljplaner efter den 1 januari 2015

Vi kan välja mellan två tillvägagångssätt för att ta fram en detaljplan: standardförfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarande kan väljas om förslaget till detaljplan överensstämmer med kommunens översiktsplan och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett "begränsat förfarande" som bara innehåller ett tillfälle för att inhämta synpunkter. Processen ser då ut så här:

 1. Samråd
 2. Underrättelse
 3. Granskning
 4. Granskningsutlåtande
 5. Antagande
 6. Laga kraft

Utökat förfarande ska väljas om planförslaget inte överensstämmer med översiktsplanen. Det ska också tillämpas om planförslaget är av betydande intresse för allmänheten, i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  Processen ser då ut så här:

 1. Kungörelse
 2. Samråd
 3. Samrådsredogörelse
 4. Underrättelse
 5. Granskning
 6. Granskningsutlåtande
 7. Antagande
 8. Laga kraft

Fakta om detaljplaner (boverket.se)

Detaljplaner innan den 1 januari 2015

Detaljplaner som påbörjats innan den 1 januari 2015 följer tidigare regler enligt plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att vi kan välja mellan enkelt respektive normalt planförfarande.

Enkelt planförfarande (enligt PBL 2011) sker då så här:

 1. Planbesked
 2. Planförslag
 3. Samråd/Granskning (tillfälle för yttrande)
 4. Antagande
 5. Eventuellt överklagande
 6. Laga kraft

Normalt planförfarande (enligt PBL 2011) sker då så här:

 1. Planbesked
 2. Program
 3. Programsamråd (tillfälle för yttrande)
 4. Planförslag
 5. Plansamråd (tillfälle för yttrande)
 6. Granskning (tillfälle för yttrande)
 7. Godkännande
 8. Antagande
 9. Eventuellt överklagande
 10. Laga kraft

Fakta om detaljplaner (boverket.se)

Dokument som tillhör planprocessen

Fastighetsförteckning

En fastighetsförteckning bör omfatta ägare till alla fastigheter som berörs av förslaget till detaljplan. Förteckningen bör också omfatta ägare till annan särskild rätt än bostadsrätt och hyresrätt i fastigheterna, till exempel arrendatorer. Även de fastigheter som gränsar till planområdet bör tas med i förteckningen.

Samrådsredogörelse

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse. Den redovisar samrådskretsens synpunkter på programförslaget och samrådsförslaget samt kommunens kommentarer och förslag med anledning av synpunkterna. Samrådsredogörelsen ska finnas tillgänglig när detaljplanen ställs ut.

Utlåtande

Efter utställningen/granskningen upprättar kommunen ett utlåtande. Det redovisar de skriftliga synpunkter som kommit in under samrådet och som inte blivit tillgodosedda, de skriftliga synpunkter som kommit in under utställningen/granskningen och kommunens förslag med anledning av dem. Utlåtandet bifogas planhandlingarna när detaljplanen antas.

Utredningar

För att ta fram ett bra planförslag krävs att arbetet baseras på ett gediget och omfattande underlag. Under planprocessen genomförs därför flera utredningar, till exempel riskutredning, bullerutredning och naturinventeringar. Dessa presenteras ofta tillsammans med samrådshandlingarna och styr planens utformning.

Handlingar som tillhör en färdig detaljplan

Planbeskrivning

Planbeskrivningen redovisar detaljplanens förutsättningar och syften. Den är till för att underlätta förståelsen av detaljplanens innebörd och konsekvenser när den genomförs. Här kan också bakgrunden redovisas till avvägningar mellan olika intressen som gjorts i arbetet med planen.

Plankarta med bestämmelser

Detaljplanekartan är den juridiskt bindande handlingen. Plankartan och planbestämmelserna anger exakt vad som gäller inom planområdet. För all mark anges "användning" och "egenskaper". Exempel: användningen bostäder och egenskapen tvåvåningshus.

Alla planbestämmelser redovisas tillsammans med plankartan, oftast på samma plansch.

Genomförandebeskrivning 

Genomförandebeskrivningen är ett handlingsprogram och ska redovisa de ekonomiska, tekniska, organisatoriska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att kunna genomföra planen.

Miljökonsekvensbeskrivning

En miljökonsekvensbeskrivning ska formuleras om detaljplanen medger användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska möjliggöra en samlad bedömning av följderna av detaljplanens genomförande samt beskriva nollalternativet, det vill säga att detaljplanen inte genomförs.

Illustrationer

Med hjälp av illustrationer kan detaljplanen på ett enkelt sätt visa hur området kan se ut när detaljplanen är genomförd och alla byggnationer är klara. Exempel på illustrationer är modeller, foton, teckningar och bildmontage.

Övriga dokument

Till detaljplanen kan det också finnas andra handlingar som inte är obligatoriska. Det kan till exempel vara ett kvalitetsprogram som beskriver hur bebyggelsen och dess omgivning ska utformas.

Ta del av handlingar

Om du vill ta del av en färdig detaljplans planbeskrivning och plankarta kan du använda dig av vår webbkarta för att söka fram handlingarna.

Guide – så använder du webbkartan (huddinge.se)

Vill du ta del av övriga handlingar som tillhör en färdig detaljplan kan du mejla plan@huddinge.se.

Huddinge servicecenter

Telefontider

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14.00 på eftermiddagarna. 

Telefon: 08-535 300 00

 • Måndag–torsdag kl 08.00–17.00 
 • Fredag kl 08.00–15.00
 • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

 • Måndag–torsdag: kl 10.00–17.00 
 • Fredag: kl 10.00–15.00
 • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 15 januari 2024

Var informationen till din hjälp?