Äldreomsorgens värdighetsgaranti

Värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge

Värdighetsgarantin beskriver vad du som invånare kan förvänta sig av äldreomsorgens bemötande, service och tjänster. Den består av äldreomsorgens värdegrund, kvalitetsdeklarationer, information om personalens tystnadsplikt, hur man lämnar synpunkter och klagomål samt rätten att få information i anpassat format.

Värdighetsgarantin gäller för alla som bedriver äldreomsorg på uppdrag av Huddinge kommun, oavsett om det är i kommunal eller extern regi.


Äldreomsorgens värdegrund

Enligt socialtjänstlagen ska äldreomsorgen inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och att de får känna välbefinnande (5 kap. 4§ socialtjänstlagen 2001:543).

Arbetet inom äldreomsorgen i Huddinge ska präglas av mening, respekt, trygghet, kunskap och gott bemötande. De fem värdeorden är utgångspunkten i äldreomsorgens värdegrund.

Vi diskuterar kontinuerligt vårt arbetssätt med varandra för att se till att vi alltid följer värdegrunden i mötet med våra kunder och deras anhöriga.

Mening

Vi medverkar till en aktiv och meningsfull tillvaro genom att erbjuda delaktighet, inflytande och socialt innehåll för att främja gemenskap och glädje.

Respekt

Vi möter varje kund som en unik individ oavsett bakgrund, religion, etnisk tillhörighet, ålder och kön. Våra kunder får leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet. Vi värnar om den enskilda individens privatliv, integritet och självbestämmande. Omsorgen präglas av en stark tro på alla individers möjlighet, vilja och förmåga att ta ansvar för sitt liv.

Trygghet

Vi ger god äldreomsorg av kunnig personal i en trygg miljö. Omsorgen utgår från kundens individuella livssituation och önskemål, bygger på en helhetssyn, är samordnad och präglas av kontinuitet.

Kunskap

Vi tar tillvara varje individs kunskap och erfarenhet och vi lär av varandra.

Gott bemötande

Vi strävar efter att ha ett öppet och respektfullt förhållningssätt som bekräftar den enskilda individens behov av att bli sedd och hörd. Vi visar lyhördhet, respekt och empati.


Kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationerna beskriver vad du som invånare kan förvänta dig av kommunens tjänster, både till innehåll och kvalitetsnivå. Deklarationerna stödjer kommunens mål och vision och de ska vara utmanande för att locka fram bästa möjliga service. För att veta om vi uppfyller det som står i kvalitetsdeklarationerna följs de upp genom kund- och brukarundersökningar, synpunkter och klagomål. Utifrån detta revideras deklarationerna minst en gång per år. 

Kvalitetsdeklarationer för äldreomsorgen


Personalens tystnadsplikt

Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta om dig och din situation för någon utomstående. De får inte heller lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet utan ditt samtycke, förutom i särskilda fall. Uppgifter om dig får inte diskuteras arbetskamrater emellan, om inte arbetet kräver det. Tystnadsplikten gäller även för personer som har slutat jobba.

Även när personalen har kontakt med dina närstående gäller tystnadsplikten. Det är du själv som bestämmer vilken information dina närstående ska få.

Det är bara den personal som behöver känna till uppgifterna för att utföra sitt arbete som har rätt att läsa det som står i dokumentationen om dig. Däremot har du alltid rätt att själv läsa vad som skrivs om dig, och om du vill kan även dina närstående få läsa dokumentationen.

Reglerna om tystnadsplikt och sekretess gäller för alla som arbetar inom äldreomsorgen, oavsett om det är i kommunens egna verksamheter eller hos privata utförare.


Du har rätt till information på ett annat språk eller i anpassad form

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få informationen översatt till det språk du önskar. Du kan också få informationen i anpassad form, till exempel punktskrift, lättläst eller ljudbok.

Du är välkommen att ta kontakt med social- och äldreomsorgsförvaltningens kommunikationsenhet om du vill ha en text på ett annat språk eller i anpassad form. Du kan även kontakta biståndskansliet eller äldreomsorgspersonalen.

Huddinge är förvaltningsområde för finska som minoritetsspråk. Du har därför rätt att få äldreomsorgen utförd helt eller delvis på finska. Din biståndshandläggare kan ge mer information om äldreboende och hemtjänst med finskspråkig personal.


Uppdaterad 1 november 2018

Var informationen till din hjälp?