Anpassad grundskola

Utsäljeskolan består av grundskola och anpassad grundskola med inriktning både mot ämnen och ämnesområden. Den anpassade grundskolan tar emot elever med intellektuella funktionsnedsättningar med eller utan flerfunktionshinder på olika nivåer i skolåren F -6.

En special/pedagogiskt anpassad skoldag i den anpassade grundskolan.

Skoldagen innefattar specialpedagogiskt anpassad skolundervisning utifrån LGR 22. Verksamheten grundar sig i den tydliggörande pedagogiken och undervisningen sker individuellt eller i mindre grupp.

Genom att individanpassa undervisningen, använda olika kompensatoriska hjälpmedel och alternativa arbetssätt arbetar vi för att eleverna ska få lust att lära, möjlighet att lyckas, utveckla språk/kommunikation och socialt samspel. Alla elever har egna mål i en framåtsyftande planering som görs varje läsår tillsammans med föräldrarna och om möjligt eleven. Kunskapsbedömningar i de olika ämnena/ämnesområdena sker fortlöpande av lärare och specialpedagoger.

Samverkan mellan skola och fritidsverksamhet sker i skolans lokaler. Aktiviteter i fritidsverksamheten bygger på specialpedagogisk grund och personal följer eleverna under hela dagen.

Praktisk-estetiska ämnen

Alla elever har praktisk-estetisk verksamhet och läser ämnen som musik, bild, idrott och slöjd. Undervisning sker med ämneslärare i de olika estetiska ämnena. 

Kommunikation - Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Stor vikt läggs vid att utveckla elevernas kunskap och lust till att kommunicera för att kunna påverka sin omgivning och få en tilltro till sin egen förmåga. Stödtecken, bildstöd och andra kommunikationssystem används som alternativ och kompletterande kommunikation och för att förstärka och tydliggöra olika sammanhang, tid, rum och omvärld.

Kompetenta arbetslag

De pedagoger som arbetar i den anpassade grundskolan har mycket god kompetens för uppdraget. De som arbetar med eleverna är utbildade lärare, speciallärare, specialpedagoger, förskollärare, barnskötare samt elevassistenter. Samordnare för den dagliga fritidsverksamheten och skolskjutsfrågor finns. Arbetslagen leds av rektor och biträdande rektor.  

Samarbete mellan hem och skola

Kontakten med föräldrar och/eller vårdnadshavare sker genom besök, kontaktböcker, blogg, mail- och telefonkontakt samt vid föräldramöten och utvecklingssamtal. 

KRAM-arbetet ska genomsyra arbetet på alla fritidsavdelningarna

På fritids i anpassad grundskola arbetar vi utifrån KRAM (Kreativ, Respektfull, Ambitiös, Medmänniska). Det bygger på att vi som professionella pedagoger uppmuntrar eleverna att bli självständiga, ta ansvar och vara delaktiga genom lek och socialt samspel.

 

Uppdaterad 19 juni 2023

Var informationen till din hjälp?