Klagomål som gäller grundskola

När du har klagomål som rör grundskolan ska du i första hand vända dig till skolan.

Grundskolorna anmäler, utreder och följer upp all kränkande behandling som sker i skolans verksamhet. I Huddinge har vi nolltolerans mot kränkande behandling

1. Kontakta skolan

Prata direkt med klassföreståndaren eller annan person på skolan om ni är missnöjda med utbildningen, om eleven har svårigheter i skolan eller om ni har andra klagomål kring verksamheten.

Om du inte tycker att ni får hjälp eller svar av dem går ni vidare till steg 2. 

2. Kontakta rektor

Om problemet inte har löst sig genom att samtal med klassföreståndare eller annan skolpersonal, ska du prata med skolans rektor.

Är ni fortsatt missnöjda efter det samtalet kan ni lämna in ett skriftligt klagomål via ett webbformulär. 

Gå till formuläret Klagomål inom grundskola

Du kan också fylla i en pappersblankett på Servicecenter

3. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Du kan också vända dig till grundskoleavdelningen på barn- och utbildningsförvaltningen, för att framföra dina klagomål, om ni till exempel är missnöjda med rektorns hantering av klagomål eller rektorns tjänsteutövning eller agerande.

Du når dem genom samma formulär som i punkt 2. Skriv att klagomålet vänder sig till grundskoleavdelningen så skickas det till rätt person.

Gå till formuläret Klagomål inom grundskola

Offentlighetsprincipen

När du tar kontakt med skolledning eller barn- och utbildningsförvaltningen gäller offentlighetsprincipen. Det betyder i korthet att all din korrespondens med Huddinge kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. 

Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Andra instanser

Om du vill anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden angående särskilt stöd och du upplever att ingen av punkterna 1-3 ovan har hjälpt, kan du låta en övergripande instans utreda ärendet.

Då vänder du dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet (BEO) som är en del av Skolinspektionen och som särskilt arbetar  mot kränkningar och mobbning. 

Du kan också vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd, Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen eller Polisen beroende på vilken fråga klagomålet rör.  

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?