Välj rätt form av barnomsorg

I Huddinge finns flera olika former av barnomsorg för barn 1–5 år. Här får du en översikt över vad som erbjuds och kan välja den barnomsorg som passar dig och din familj bäst.

Förskola och allmän förskola

Förskolan är till för barn från ett års ålder till och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Förskolan är det första steget in i skolvärlden och är en egen skolform med egen läroplan och riktlinjer.

Alla förskolebarn i Huddinge erbjuds förskola 25 timmar i veckan. Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar får vara i förskolan den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Kostnadsfri allmän förskola

Alla barn har från och med höstterminen det år barnet fyller tre år rätt att gå i allmän förskola 15 timmar i veckan (525 timmar per år). Den allmänna förskolan kostar inget. 

Det här är bra att känna till:  

  • Du måste anmäla till kommunen att du vill ha en kostnadsfri allmän förskoleplats för ditt barn. Du får inte nedsatt avgift automatiskt. 
  • De tider barnet kan vara på förskolan följer grundskolans terminer. Det betyder att barn som går i allmän förskola har lov när skolan har lov. 
  • Den allmänna förskolan är en del av den ordinarie förskolan. 

Avgifter och regler för förskolan

Öppettider och lov i förskolan

Kommunala och fristående förskolor

En förskola kan drivas av kommunen eller av en privat aktör, till exempel ett företag eller ett kooperativ. I en kommunal förskola är medarbetarna anställda av Huddinge kommun. Fristående förskolor ansöker hos kommunen om att få driva verksamhet.

Både kommunala och fristående förskolor ska arbeta med så kallat systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och utbildningsförvaltningen följer regelbundet upp kvaliteten i förskolorna. 

Förskolor i Huddinge

Annan pedagogisk barnomsorg

Annan pedagogisk barnomsorg är alternativ till förskola eller fritidshem. Det finns fyra olika former av annan pedagogisk omsorg:

  • pedagogisk omsorg (familjedaghem)
  • omsorg på kvällar, nätter och helger (nattis)
  • öppen förskola
  • öppen fritidsverksamhet.

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem för dig  som önskar det. I pedagogisk omsorg tas barnen oftast om hand i personalens eget hem. Verksamheten kan också bedrivas i anpassade större lokaler och i större grupper.

Pedagogisk omsorg är ingen skolform, men förskolans läroplan är vägledande. 

Pedagogisk omsorg kan drivas av kommunen eller en privat aktör. Men för närvarande finns ingen kommunal pedagogisk omsorg.

Kvaliteten i fristående pedagogisk omsorg följs upp av barn- och utbildningsförvaltningen.

Pedagogisk omsorg i Huddinge 

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger (nattis)

Du som arbetar när den ordinarie barnomsorgen har stängt kan ansöka om barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Öppen förskola

Öppen förskola är en mötesplats för föräldrar med barn i åldern 0–5 år som inte är inskrivna i förskolan. Barnen får bara vara i den öppna förskolan tillsammans med en förälder eller annan vuxen.

Öppna förskolan i Huddinge kostar inget och du behöver inte anmäla dig för att delta. 

Öppna förskolan i Huddinge

Uppdaterad 31 juli 2023

Var informationen till din hjälp?