Gladö kvarn – utbyggnad av gator, vatten och avlopp

I Gladö kvarns fritidshusområde bygger vi ut gator samt el- och teleledningar. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att bygga ut vatten och avlopp och leda avfallsvattnet i området till reningsverk.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Entreprenören Skanska har semesteruppehåll vecka 28–31.
  • Entreprenören Skanska är i full gång med arbetet och utbyggnaden följer tidplanen. Byggnationen av gator och vatten och avlopp ska vara klart 2022-11-30 enligt avtal. Läs mer om etapp 3 längre ner på sidan. Där finns också aktuell information från entreprenören.
  • Under sommaren kommer Stockholm Vatten och Avfall att ta prover vid åtta enskilda dagvattenutlopp i Kvarnsjön. Provtagningen görs i förebyggande syfte och utöver de vattenprover som Huddinge kommun tar under badsäsongen. Prover tas regelbundet med start vecka 24 till och med vecka 35. Om ett vattenprov visar otjänligt vatten i sjön informerar vi på Huddinge.se/badplatser.
  • Ridstigen utmed Lidavägen har flyttats närmare hagen och är nu klar.
  • Stockholm Vatten och Avfall har slutfört ledningsarbetena för vatten- och avlopp i etapp 1o2B, 4 och återstående fastigheter i 1o2A i december 2019. Även gatorna i etapp 1o2A, 1o2B och 4 är klara och underhålls nu av kommunen.

Tillfälliga parkeringsplatser

Du behöver flytta ditt fordon till en tillfällig parkering när entreprenören Skanska arbetar på din gata. När gatan är avstängd är det inte möjligt att kvarvarande fordon från fastigheten förrän arbetet är klart.

Idag finns fyra platser med laddningsmöjlighet i ”triangeln”, vid korsningen Barrskogsvägen-Tallbarrsvägen. Vi ser över behovet av parkeringsplatser för elbilar och laddhybrider löpande.

Kontakta byggledare Marcus Kafle innan din gata stängs av om du behöver tillfällig laddningsplats under gatuavstängningen. Skanska utför sedan laddningsplats efter beställning. Se kontaktuppgifter till Marcus Kafle längre ner på denna sida. 

Kontakta Benjamin Lagerbäck, Skanska, innan din gata stängs av om du behöver hjälp att hitta tillfällig parkering under gatuavstängningen eller om du behöver mer information om tillfällig parkeringsplats.
E-post: benjamin.lagerback@skanska.se

Parkeringsdispens

Från och med 1 januari 2021 hanterar Parkeringsbolag felparkerade fordon i kommunen. För att du som är boende i etapp 3 inte ska få parkeringsböter behöver du lägga dokumentet ”Dispens från trafikföreskrift” i framrutan när du parkerar utanför din fastighet.

Dispensen gäller för dig som påverkas utbyggnaden i etapp 3 och inte kan parkera på din fastighet.

Parkeringsdispensen har skickats per brev till berörda fastighetsägare i etapp 3.

Parkeringsdispens Gladö etapp 3

Information om sophämtning och slamtömning

När vi bygger ut gator och vatten- och avloppstjänster är framkomligheten för sopbilen begränsad. Det är svårt att hålla de fasta körtiderna när arbetet med utbyggnaden ständigt förändras och gator stängs av. Därför har SRV och Skanska i samråd med Huddinge kommun beslutat att tillfälligt anordna miljöstationer där du som boende inom etapp 3 kan sortera ditt mat- och restavfall.

Miljöstationerna finns vid

  • Korsningen Pålvägen-Nyboviksvägen
  • Korsningen Lidavägen-Gladövägen

Vi planerar även en miljöstation vid korsningen Kärrsjövägen-Barrskogsvägen.

Slamtömningen fortsätter som tidigare. Slambilen har inte fasta körtider och dessutom längre intervaller mellan sina tömningar och kan därför anpassa sina körningar i samråd med entreprenören.

Etapper

Utbyggnaden görs i etapper. Kvar är etapp 3, resterande etapper är färdiga. 

Etapp 3

Vill du se en karta med alla etapper, klicka på länken nedan.  

Karta över alla etapper 

Vad gör vi?

Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall bygger vi ut gator samt vatten och avlopp i Gladö kvarn. Utbyggnaden ska vara klar i hela området 2022-11-30. Arbetet utförs i etapper. Nu pågår etapp 3, som är den sista etappen.

Varför gör vi det?

Genom att bygga ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö kvarn ger vi möjlighet för permanentboende nära naturen när Huddinge kommun växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.

Avgifter

Läs mer om vilka avgifter du som fastighetsägare betalar för utbyggnaden av gator samt vatten- och avlopp. 

Kontakta oss 

Uppdaterad 8 juli 2021

Var informationen till din hjälp?